PFRON rozpoczyna realizację pilotażowego programu ”Aktywny Samorząd”. Poznaj szczegóły

PFRON rozpoczyna realizację pilotażowego programu ”Aktywny Samorząd”. Poznaj szczegóły

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rozpoczyna realizację pilotażowego programu pn. „Aktywny samorząd”, który wedle założeń ma być ważnym krokiem w kierunku wydajniejszego modelu polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych. Przewiduje on powierzenie realizacji programu adresowanego do indywidualnych osób niepełnosprawnych – samorządom powiatowym, które przyjmą zaproszenie PFRON do współpracy przy realizacji tego programu. Składanie wniosków zakończy się z końcem czerwca.

Jak czytamy na stronie PFRRON, program „Aktywny samorząd” umożliwi samorządom aktywniejsze włączenie się w działania na rzecz inkluzji społecznej osób niepełnosprawnych. Działania przewidziane w programie uzupełnią plany ujęte w powiatowych strategiach rozwiązywania problemów społecznych i programach działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Przyjmowanie wniosków będzie następowało w trybie ciągłym, jednak nie później niż do dnia 30 września danego roku realizacji programu. Z kolei Do końca grudnia roku poprzedzającego każdy rok realizacji programu PFRON będzie określać kierunki działań programu oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w danym roku.

Kierunki działań programu oraz warunki brzegowe obowiązujące w 2012 zakładają następujące obszary wsparcia:
– pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (maksymalna kwota dofinansowania 5000 zł );

– pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem (maksymalna kwota dofinansowania 5000 zł );
– pomoc w zakupie urządzeń lektorskich (maksymalna kwota dofinansowania 5000 zł );

– pomoc w zakupie urządzeń brajlowskich (maksymalna kwota dofinansowania 12000 zł );

– dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu komputerowego i oprogramowania (maksymalna kwota dofinansowania dla osób głuchoniewidomych 1500 zł  ma dla pozostałych 1000 zł);

– pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (maksymalna kwota dofinansowania 7000 zł a po specjalistycznej opinii eksperta nawet 14 000 zł);

– pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (maksymalna kwota dofinansowania 3000 zł );

– pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B(maksymalna kwota dofinansowania 1500 zł do kursu i egzaminu oraz 600 zł na pozostałe koszt z tym związane);

– pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dofinansowanie opłaty za pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej w żłobku lub przedszkolu (maksymalna kwota dofinansowania 200 zł/m-c i 2200 zł/rok).

Wkład własny w poszczególnych zadaniach jaki musi zabezpieczyć wnioskujący waha się od 5 % przy dofinansowaniu do urządzeń brajlowskich do 25 % wnioskowanej kwoty –  przy pomocy w zdobyciu prawa jazdy. Z kolei w przypadku szkoleń komputerowych oraz pomocy utrzymania sprawności technicznej wózka elektrycznego, wkład własny nie jest wymagany.

Dofinansowanie będzie następowało na pisemny wniosek osoby niepełnosprawnej, zawierający uzasadnienie wskazujące na związek udzielenia dofinansowania z możliwością realizacji celów programu. Wniosek będzie można złożyć do jednostki organizacyjnej samorządu powiatowego, właściwego dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Przyjmowanie wniosków będzie następowało w trybie ciągłym, jednak nie później niż do dnia 30 września danego roku realizacji programu.

Pierwszeństwo w otrzymaniu dofinansowania będą miały osoby z terenów wiejskich, aktywne zawodowo oraz osoby studiujące i uczące się w szkołach ponadgimnazjalnych.

Program będzie realizowany jedynie na terenie powiatów, które zdecydują się zawrzeć z PFRON porozumienie w sprawie realizacji programu. Lista samorządów powiatowych, które złożyły oświadczenia o gotowości do realizacji programu znajduje się na stronie PFRON w zakładce „Aktywny samorząd”.  Analiza tego zestawienia pokazuje, że niemal wszystkie większe powiaty zgłosiły swoją gotowość do realizacji projektu.  

Więcej informacji na temat programu znajduje się na stronie PFRON.  Oprac. RS Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 8219

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.