PFRON: Konsultacje społeczne dotyczące zmian w ustawie o rehabilitacji

PFRON: Konsultacje społeczne dotyczące zmian w ustawie o rehabilitacji

Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych mając na celu zbudowanie otoczenia prawnego przyjaznego osobom niepełnoprawnym, pracodawcom i organizacjom pozarządowym przy zachowaniu dbałości o finanse publiczne zaprosił wszystkich interesariuszy do przedkładania za pośrednictwem Państwowego Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, propozycji zmian do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zwanej dalej „ustawą o rehabilitacji” oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.

Podmioty, które zdecydowały się przedłożyć propozycje – przedkładały zarówno pojedyncze uwagi, jak i kompleksowe projekty zmiany ustawy o rehabilitacji, a nawet projekt ustawy uzupełniającej rozwiązania z ustawy o rehabilitacji, tj. projekt ustawy o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnością. Szereg uwag zgłoszono do aktów wykonawczych do ustawy o rehabilitacji, a także zgłoszono postulaty zmian m. in. w ustawie o pomocy społecznej, ustawie – Prawo budowlane, a nawet w Kodeksie cywilnym.

Główne postulaty to:

– horyzontalne podejście do osób niepełnosprawnych, w powiązaniu z zapisami Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych sporządzonej w Nowym Jorku w dniu 13 grudnia 2006 r., w tym w szczególności zdefiniowanie niepełnosprawności opisywanej w połączeniu z oddziaływaniem różnych barier, które utrudniają prawidłowy udział w życiu społecznym danej osoby;

– reforma systemu orzekania o niepełnosprawności – kierunkowo zmiana będzie uwzględniała wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności na podstawie Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF), ponieważ jest ona klasyfikacją cech charakterystycznych stanu zdrowia człowieka w kontekście jego indywidualnej sytuacji życiowej oraz wpływów otaczającego środowiska;

– wzmocnienie systemu wsparcia zatrudniania osób niepełnosprawnych; przegląd i uproszczenie zasad realizacji zadań zlecanych organizacjom pozarządowym;

– zapewnienie realizacji usług przez jeden podmiot („jedno okienko”), np. skoncentrowanie wszystkich zadań służących rehabilitacji leczniczej w jednym podmiocie;

– zwiększenie efektywności warsztatów terapii zajęciowej w zakresie rehabilitacji zawodowej;

– uporządkowanie chronionego rynku pracy.

Oczekiwania interesariuszy oraz diagnozowane przez nich konieczności usprawnienia rozwiązań ustawowych są tak obszerne, że warto rozważyć przygotowanie zupełnie nowej ustawy systemowo i nowocześnie regulującej problematykę wsparcia aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością, z uwzględnieniem postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

Zgłoszone propozycje przez interesariuszy PFRON oraz propozycje własne PFRON (wynikającego z wieloletniego doświadczenia w stosowaniu ustawy o rehabilitacji) zostały przekazane Pełnomocnikowi Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Powyższa inicjatywa nie jest inicjatywą jednorazową. Fundusz na bieżąco zbiera kolejne wpływające od interesariuszy propozycje rozwiązań ustawowych, które będą sukcesywnie analizowane.

Więcej informacji dostępnych TUTAJ

  Red. Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 14834

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.