Olsztyn: Spotkanie z myślą o niepełnosprawnych

Olsztyn: Spotkanie z myślą o niepełnosprawnych

14 września w Olsztynie odbędzie się bezpłatne spotkanie związane ze stosowaniem zasad równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w projektach finansowanych z EFRR.

Wydarzenie skierowane jest do beneficjentów i potencjalnych beneficjentów RPO WiM na lata 2014–2020.

Uczestnicy spotkania zapoznają się ze standardami dostępności w kontekście przygotowania wniosku aplikacyjnego, stosowaniem zasad w przypadku przygotowania i realizowania projektów infrastrukturalnych, różnicami pomiędzy neutralną a pozytywną zasadą dostępności.

Zaprezentowane zostaną również zagadnienia związane z dostępnością cyfrową oraz rozwiązaniami technicznymi i organizacyjnymi w odniesieniu do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Warmińsko–Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, Plac gen. Józefa Bema 3 (w godz. 8–10).

  warmia.mazury.pl Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 18776