NIK o realizacji rządowych programów na rzecz aktywizacji społecznej osób starszych

NIK o realizacji rządowych programów na rzecz aktywizacji społecznej osób starszych

Zmiany demograficzne zachodzące w polskim społeczeństwie sprawiają, że kształtowanie polityki na rzecz aktywnego i zdrowego starzenia się jest jednym z kluczowych wyzwań dla naszego państwa. Odpowiedzią na te procesy miał być realizowany od 2012 r. przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych. Jednak w ocenie NIK, Program nie osiągnął zakładanego celu czyli poprawy jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia się poprzez aktywność społeczną.

W Polsce na koniec 2017 r. liczba ludności wynosiła 38,4 mln, w tym ponad 9 mln stanowiły osoby w wieku 60 lat i więcej. Trwający proces starzenia się ludności Polski będący wynikiem korzystnego zjawiska, jakim jest wydłużanie się trwania życia, jest pogłębiany niskim poziomem dzietności. Polska należy do ścisłej czołówki europejskich krajów, w których kryzys demograficzny występuje w największym stopniu. Według prognozy GUS, w perspektywie do 2050 r. liczba ludności Polski zmniejszy się o 4,5 mln, natomiast populacja osób w wieku 60 lat i więcej wzrośnie do 13,7 mln i będzie stanowiła ponad 40 proc. ogółu społeczeństwa. Pogarszająca się sytuacja demograficzna stawia przed Polską wyzwania związane z planowaniem i kształtowaniem polityki na rzecz aktywnego i zdrowego starzenia się.

Jak wynika z najnowszego raportu NIK, tylko 1/3 zbadanych projektów realizowanych w ramach Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych ukierunkowanych było na pobudzenie czynnej aktywności seniorów i osiągnięcie trwałych efektów, wymagających stałych i regularnych działań (szeroko rozumiany wolontariat, czy budowanie integracji wewnątrz- i międzypokoleniowej). Najczęściej seniorzy uczestniczyli w projektach związanych z  profilaktyką zdrowotną  (porady zdrowotne, dietetyka, medycyna naturalna), zajęciami sportowymi i turystyką (zajęcia na basenie, nordic walking, wycieczki) oraz zajęciami w obszarze kultury i sztuki (rękodzieło, malarstwo, występy artystyczne, wyjścia do kina, teatru).

Zdaniem NIK krytycznie należy także ocenić nieprzeprowadzenie przez Ministra RPiPS rewizji Programu, co ograniczyło możliwość dostosowania go do strategicznych celów polityki senioralnej, a także skuteczne zarządzanie i konieczną, wraz z upływem lat, jego modyfikację.

W ramach Programu ASOS najczęściej (ponad 60 proc. zbadanych projektów) dofinansowywano projekty obejmujące tzw. aktywność bierną, oznaczającą krótkotrwałe, jednorazowe działania polegające głównie na konsumpcji różnorodnych usług – np. wyjścia do kina, teatru, na wystawy, wycieczki, zajęcia sportowe, czy szkolenia z nowych technologii. W ocenie NIK, działania takie są potrzebne w ramach realizacji polityk lokalnych, nie powinny jednak być dominujące.

Pełny raport dostępny jest TUTAJ