Niepełnosprawni już zintegrowani nad jeziorem Dadaj

Niepełnosprawni już zintegrowani nad jeziorem Dadaj

W dniach 19 – 21 października w  ośrodku wypoczynkowym STAR DADAJ pod Olsztynem odbyła się trzydniowe spotkanie integracyjno-szkoleniowe „Zintegrowani niepełnosprawni” dla organizacji zrzeszonych w Warmińsko-Mazurskim Sejmiku Osób Niepełnosprawnych.

W programie konferencji znalazły się wystąpienia przedstawicieli PFRON, członka Komitetu Monitorującego SPO RZL, debata na temat aktualnej sytuacji osób niepełnosprawnych, seminarium dla projektodawców działania 1.4. w ramach SPO RZL, referat na temat zaleceń Rady Europy w zakresie dostępu osób niepełnosprawnych do praw społecznych oraz prezentacje dobrych praktyk: kompleksowego systemu aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych prowadzonego przez Fundację Pomocy Matematykom i Informatykom Niepełnosprawnym Ruchowo oraz programu wspomagania zatrudnienia osób niepełnosprawnych TRENER – realizowanego przez Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych.

Ze szczególnym zainteresowaniem wysłuchane zostało wystąpienie wiceprezesa Zarządu PFRON – Mariana Leszczyńskiego. Pan Leszczyński nie mógł rozwiać obaw o dalszy los PFRONu, przekazał jednak kilka ważnych informacji. Wszyscy zauważyli że po  zmianie ustawy o rehabilitacji i zatrudnieniu osób niepełnosprawnych   wpływa mniej wniosków od pracodawców na przystosowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych, niż poprzednio wniosków na tworzenie miejsc pracy. Okazuje się jednak, że nastąpiły zmiany we właściwym kierunku: w ostatnim czasie tworzonych jest mniej stanowisk w zakładach pracy chronionej, za to powstaje ich więcej na otwartym rynku pracy. Coraz więcej osób korzysta ze stypendiów w ramach programu „Student” : obecnie jest trzykrotnie więcej stypendystów niż w roku ubiegłym. W dyskusji podnoszono temat  relacji między Zarządem PFRON a Biurem Pełnomocnika Rządu d.s. Osób Niepełnosprawnych i roli obu tych instytucji. Wiceprezes Leszczyński uważa, że zadaniem Pełnomocnika jest ustalanie programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym programów celowych finansowanych z PFRON, natomiast PFRON powinien być wyłącznie instytucją finansową. Zdania zebranych były podzielone, część dyskutantów uważała , że Zarząd i Oddziały PFRON powinny  także inicjować różne działania i programy w oparciu o swoje doświadczenia i znajomość problemów środowiska. Wszyscy zebrani byli przekonani o konieczności zachowania PFRON, wskazując na ogromną rolę Funduszu w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, likwidacji różnego rodzaju barier ograniczających dostęp osób niepełnosprawnych do edukacji, rynku pracy, kultury i sportu, życia publicznego a także rozwoju organizacji pozarządowych zajmujących się tymi problemami.
Pani Alicja Jankiewicz, jako przedstawiciel Polskiej Federacji Związków Stowarzyszeń Osób Niepełnosprawnych w Komitecie Monitorującym SPO RZL zdała relację z prac tego Komitetu. Okazuje się, że w minionym roku PFRON wykorzystał tylko niewielką część środków unijnych. Wskazano różne przyczyny małej aktywności organizacji osób niepełnosprawnych w tym zakresie: brak wiedzy, brak wsparcia ze strony partnerów publicznych, niedostateczne przygotowanie i niezadowalające pełnienie swoich zadań przez przedstawicieli organizacji w Komitetach Sterujących, brak właściwego przepływu informacji między instytucjami zarządzającymi funduszami a organizacjami. O zaleceniach Rady Europy bardzo ciekawie mówiła pani Maria Maciejska – temu tematowi nasza gazeta poświęci odrębny artykuł.
Nawiązywaniu kontaktów i wymianie doświadczeń sprzyjała piękna jesienna aura i urok jeziora Dadaj a także pięknie przygotowana uroczysta kolacja – która przerodziła się w zabawę prawie do rana. Zawarte przy stole przyjaźnie na pewno  zaowocują  dobrą współpracą i wspólnymi przedsięwzięciami.

Przy okazji konferencji zwołane zostało Walne Zebranie Polskiej Federacji Związków Stowarzyszeń Osób Niepełnosprawnych. Walne Zebranie wybrało władze Federacji na następną kadencję. Prezydentem Federacji został ponownie Tadeusz Krasoń (Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych), wiceprezydentami  Alicja Jankiewicz (Lubelskie Forum Organizacji Osób niepełnosprawnych) i  Tadeusz Milewski (Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych), sekretarzem  Małgorzata Romaniuk (Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych) i skarbnikiem  Teresa Bocheńska (Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych). Został także powołany zespół programowy, którego zadaniem będzie sporządzanie wniosków do funduszy unijnych na zadania związane z celami działalności Federacji, w którego skład weszli: Beata Wrzosek (ERKON), Andrzej Jurkian (W-MSON), Małgorzata Romaniuk (W-MSON).  Członkowie Federacji zostali zobowiązani do aktywniejszej współpracy z PFRON w zakresie  opiniowania planowanych programów celowych i zgłaszania propozycji nowych programów.

Spotkanie finansowane było z funduszy PFRON.  TB Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 627