MRPiPS proponuje zmiany w regulaminach DPS ws. ochrony przed koronowirusem

MRPiPS proponuje zmiany w regulaminach DPS ws. ochrony przed koronowirusem
Fot. Pixabay

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przesłało do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji publicznych projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej. Zmiany mają m.in. na celu wdrożenie i stosowanie w domach pomocy społecznej procedur zapewniających ochronę przed zakażeniami chorobami zakaźnymi.

Biorąc pod uwagę obowiązujący stan epidemii uznano, że w celu minimalizacji ryzyka zakażenia koronawirusem konieczne jest wprowadzenie szczególnych regulacji mających na celu zmniejszenie ryzyka rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych oraz przeciwdziałanie negatywnym skutkom w tym zakresie.

Procedury postępowania

W projekcie nowelizacji zaproponowano uzupełnienie regulacji dotyczącej opracowania regulaminu organizacyjnego domu pomocy społecznej. Zgodnie z przepisami zawartymi w obowiązującym rozporządzeniu, strukturę organizacyjną i szczegółowy zakres zadań poszczególnych typów domów określa opracowany przez dyrektora domu regulamin organizacyjny, przyjęty przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego, a w przypadku domu gminnego – przez wójta, burmistrza lub prezydenta. W przypadku, gdy prowadzącym dom jest podmiot niepubliczny, regulamin organizacyjny ustala ten podmiot.

Zgodnie z proponowanymi zmianami zostałby wprowadzony wymóg sporządzania do regulaminu organizacyjnego w formie załącznika – procedur dotyczących postępowania w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Szczególnie dotyczyłyby one postępowania w przypadku podejrzenia zarażenia lub zarażenia, kwestii świadczenia usług opiekuńczych i bytowych, funkcjonowania domu i przyjmowania nowych mieszkańców, przeprowadzania instruktażu dla personelu domu, a także przekazywania mieszkańcom domu niezbędnych informacji.

Wymiana informacji

Ponadto projekt zakłada, że dyrektor domu lub osoba przez niego wyznaczona utrzymuje bezpośredni kontakt z właściwymi ze względu na siedzibę domu służbami i organami w celu wymiany informacji o sytuacji epidemiologicznej w domu oraz na obszarze, na którym dom się znajduje, informuje personel i mieszkańców domu o aktualnych przepisach oraz zaleceniach, poleceniach, nakazach i zakazach odpowiednich służb i organów, a także  monitoruje zaopatrzenie domu w niezbędne środki ochrony osobistej i podejmuje odpowiednie działania w celu ich niezbędnego uzupełnienia.

Źródło: MRPiPS
Fot. Pixabay
Print Friendly, PDF & Email