Monitoring obietnic Prezydenta Elbląga w rocznicę wyborów

Monitoring obietnic Prezydenta Elbląga w rocznicę wyborów

Organizacje monitorujące wykonanie zadeklarowanych przez Prezydenta Elbląga Pana Henryka Słoninę zadań zaplanowanych na 2007 rok, sporządziły raport ze stanu ich realizacji. Dokonały wizji lokalnych i zasięgnęły informacji w Urzędzie Miejskim oraz u podmiotów bezpośrednio wykonujących zadania.  

Zadaniem koalicji elbląskich organizacji, które przystąpiły do ogólnopolskiej kampanii „Masz głos – masz wybór” w bieżącym roku, było skłonienie Prezydenta Elbląga do złożenia deklaracji w sprawie zadań, które zrealizuje do końca tego roku i do końca kadencji, oraz monitoring obietnic.

Prezydent złożył deklarację 16 maja br., na publicznej debacie z udziałem mieszkańców Elbląga. Wyniki realizacji zadań zadeklarowanych na rok 2007 zostaną przedstawione przez Prezydenta na debacie publicznej w listopadzie br. (termin debaty zostanie ogłoszony w mediach). Tymczasem przedstawiamy raport z monitoringu.

Akcja „Masz głos – masz wybór” – odpowiedzialność za nasze wybory
12 listopada 2006, wybraliśmy naszych przedstawicieli do władz samorządowych. Na tym rola wyborców się nie kończy. Jesteśmy odpowiedzialni za nasze wybory, powinniśmy więc interesować się poczynaniami wybranych władz, sprawdzić, jak wywiązują się z wyborczych obietnic. Dobrą do tego okazją jest rocznica  wyborów samorządowych. Ogólnopolska Akcja „Masz głos – masz wybór”, zainicjowana przez Fundację Batorego, ma w tym dopomóc.

Akcję „Masz głos – masz wybór” Prezydent Miasta przyjął z życzliwością, widząc w niej szansę na  dialog z mieszkańcami i możliwość zaprezentowania swoich osiągnięć i wyjaśnienia problemów. Akcja już zaowocowała kolejną debatą publiczną na temat osób starszych, planowane są dalsze spotkania, a najbliższe ma dotyczyć systemu edukacji w Elblągu.

Do Akcji „Masz głos – masz wybór” w Elblągu przystąpiły cztery organizacje, które zawiązały koalicję. Są to: Stowarzyszenie Integracyjne „Razem”, Stowarzyszenie „Rozwój i praca przyszłością samorządu”, Liga Kobiet Polskich oraz Redakcja „Razem z Tobą”.

Deklaracja Prezydenta Elbląga Henryka Słoniny na rok 2007
W przedłożonej deklaracji Prezydent oświadczył:
W  2007 r. zamierzam doprowadzić do:
1. zakończenia modernizacji i rozbudowy Ośrodka Wsparcia dla Osób Starszych przy ul. Toruńskiej;
2. pełnego wdrożenia nowego programu edukacyjnego „Odnaleźć się w sobie”;
3. pełnego przygotowania dokumentacji na „Modrzewinę”, przygotowanie terenu dla inwestorów;
4. zabezpieczenia nowych warunków lokalowych i funkcjonalnych przedszkola specjalnego nr 1 oraz Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2;
5. rozpoczęcia modernizacji Placu Dworcowego;
6. zakończenia modernizacji ul. Nowowiejskiej;
7. rozpoczęcia budowy budynku komunalnego przy ul. Browarnej.

Monitoring deklaracji
Realizacja zadań wymienionych w deklaracji  jest monitorowana przez organizacje uczestniczące w Akcji. I tak: zadanie nr 1 monitoruje Stowarzyszenie Integracyjne „Razem”, zadanie nr 2 – Liga Kobiet Polskich, zadania nr 3, 5, 6 i 7 – Stowarzyszenie „Rozwój i praca przyszłością samorządu” i Redakcja „Razem z Tobą”, zadanie nr 4 – Redakcja „Razem z Tobą”.

Organizacje monitorujące dokonały wizji lokalnych i zasięgnęły informacji w Urzędzie Miejskim oraz u podmiotów bezpośrednio wykonujących zadania.

Wyniki monitoringu

Zadanie 1: Modernizacja Ośrodka dla Osób Starszych dobiega końca. Został wybudowany nowy budynek, aktualnie trwają prace modernizacyjne w starej części, mające na celu podwyższenie standardów zamieszkania. Dyrekcja Ośrodka spodziewa się, że spotkanie wigilijne odbędzie się już w całkowicie zmodernizowanym obiekcie.

Zadanie 2: Elbląski Program Profilaktyki pn. „Odnaleźć się w sobie” jest realizowany zgodnie z harmonogramem.

1)W miesiącach IV-VI 2007 r. odbyły się szkolenia nauczycieli w zakresie realizacji trzech programów profilaktycznych: „Zanim spróbujesz”, „Tak czy nie” oraz „Trening Zastępowania Agresji”. Ponadto 20 nauczycieli otrzymało dofinansowanie na studia podyplomowe: socjoterapia i profilaktyka społeczna.

2)Zorganizowano – od kwietnia br. – tzw. „Soboty zaufania” – stałe konsultacje i porady psychologów, trenerów, pedagogów w poradniach psychologiczno-pedagogicznych dla rodziców  i uczniów.

3)Rozszerzono działania poradni psychologiczno-pedagogicznych w celu utworzenia komórki diagnostycznej dla dzieci i młodzieży w zakresie zdrowia psychicznego (terapia dzieci z zaburzeniami psychicznymi).

4)Utworzono punkty konsultacyjne w Gimnazjum nr 2 i w Zespole Szkół Turystyczno-Hotelarskich, których zadaniem jest udzielanie porad przez specjalistów (pedagog, psycholog, doradca zawodowy) uczniom, rodzicom i nauczycielom elbląskich szkół.

5)Wdrożono we wszystkich szkołach trzy profesjonalne programy profilaktyczne: „Zanim spróbujesz”, „Tak czy nie” oraz „Trening Zastępowania Agresji”- zajęcia warsztatowe w ramach w/w programu prowadzone są przez przeszkolonych nauczycieli na dodatkowych godzinach wychowawczych (we wszystkich szkołach wprowadzono – od 01.09.2007 r. –  dodatkowo 554 godziny wychowawcze). Oprócz tego w 26 placówkach wprowadzono dodatkowo, po 2 godziny zajęć warsztatowych z profilaktyki, tj. 52 godz. tygodniowo.

6)Utworzono dwie strony internetowe (m.in. „Gdzie szukać pomocy”).

7)Od września br. – co miesiąc – cyklicznie (w każdy pierwszy piątek miesiąca) emitowany jest program telewizyjny „Szkoła dla rodziców”.

Zadanie 3: „Modrzewina” składa się z dwóch części: przemysłowej, na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej, w tym projektowanego Parku Technologicznego oraz osiedla mieszkaniowego. Wspomniana w Deklaracji dokumentacja, dotyczy uzbrojenia tych terenów w niezbędne media oraz doprowadzenie drogi.

1) Dokumentacja dot. zaopatrzenia w wodę jest przygotowana w ramach własnych wykonawcy sieci doprowadzającej wodę na Modrzewinę. Sieć będzie gotowa w połowie 2008 roku.

2) Dokumentacja dot. odprowadzenia ścieków podzielona została na kilka części: odprowadzenie ścieków z części przemysłowej, odprowadzenie ścieków z I etapu osiedla mieszkaniowego oraz doprowadzenie powyższych ścieków do istniejącej przepompowni miejskiej przy ul. Mazurskiej. Dokumentacja dot. części przemysłowej,  ma być gotowa na koniec listopada b.r. Dokumentacja dot. osiedla mieszkaniowego ma być wykonana do końca lutego 2008 r. Na dokumentację kolektora odprowadzającego ścieki do przepompowni – dotychczas brak wykonawcy. Ze względu na brak ofert w ogłoszonym przetargu, ogłoszony zostanie drugi przetarg.

Z terminów określonych procedurą wynika, że dokumentacja będzie gotowa najwcześniej w sierpniu 2008 r.

3) Firma ENERGA zapewnia, że jest w stanie doprowadzić energię elektryczną w krótkim czasie po zgłoszeniu zapotrzebowania, wykonując potrzebną dokumentację we własnym zakresie.

4) Energia cieplna doprowadzona będzie z działającej elektrociepłowni, zadanie to wykonane zostanie wraz z dokumentacją przez dystrybutora – Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej.

5) Trwa budowa drogi na Modrzewinę – przedłużenie  ul.  Płk Dąbka. Większa część prac, wraz z budową mostu przez jar rzeki Babicy, została wykonana.

6) Planuje się rozpoczęcie w 2008 r. sprzedaży działek dla inwestorów w części przemysłowej.
Zadanie 4: Zabezpieczenia nowych warunków lokalowych i funkcjonalnych przedszkola specjalnego nr 1 oraz Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2.

Inwestycja „Przedszkole Specjalne nr 1”, została zaplanowana na  2 lata. Miasto zadecydowało o przydzieleniu dla przedszkola części pomieszczeń, należących dotychczas do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2, które odpowiednio przygotowano i wyremontowano, a pewne fragmenty dobudowano, tak aby spełniały wymogi i zaspokoiły potrzeby, zarówno dzieci niepełnosprawnych, jak i tych sprawnych fizycznie. Remont przedszkola i budowa, są w całości sfinansowana przez Urząd Miasta. Obecnie przedszkole posiada zaadaptowany kompleks pomieszczeń –  m.in. przestronne sale dydaktyczne, dwa rodzaje odpowiednio przystosowanych łazienek, jak również podjazd dla dzieci poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Do realizacji pozostaje zorganizowanie sali rehabilitacyjnej z pełnym wyposażeniem, wraz z zapleczem sanitarnym, odpowiednio dostosowanego placu zabaw i gabinetów dla specjalistów.

Nowe warunki funkcjonalne Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2.
W bieżącym roku Ośrodek realizuje trzy projekty:
1.Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w placówce – realizacja projektu w ramach programu „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach“ – zakup i montaż urządzeń do monitorowania. Łączny koszt projektu wyniósł: 15.548,- zł, w tym środki przyznane decyzją Warmińsko – Mazurskiego Wojewody: 12.438,- zł oraz środki Miasta: 3.110,- zł.2.Likwidacja barier architektonicznych w pomieszczeniach grup wychowawczych (chłopięcych) OSW Nr 2 – finansowanae ze środków PFRON i własnych placówki (wartość projektu 208.000,- zł);
3.Doposażenie infrastruktury socjalno – bytowej grup wychowawczych OSW Nr 2 ( finansowanie j.w. – wartość 96.513,- zł );

Aktualnie trwa postępowanie w sprawie zamówienia publicznego na remont pomieszczenia socjalnego pionu kuchennego oraz części korytarza Ośrodka. Dyrektor placówki Pani Krystyna Miezio wyjaśnia, iż ma zapewnienie Prezydenta Miasta Elbląga Pana Henryka Słoniny, iż w przyszłym roku budżetowym będzie modernizowany pion kuchenny w placówce.

Placówka oczekuje na finalizację projektu pn. „Internetowe centrum multimedialne w szkolnej bibliotece“, finansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz środków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zadanie 5: Prace budowlane na Placu Dworcowym zostały rozpoczęte.

Zadanie 6: Budowa budynku komunalnego przy ul. Browarnej została rozpoczęta, wykonano stan zerowy, trwa stawianie ścian I kondygnacji.

Autorzy raportu:
Stowarzyszenie „Rozwój i Praca Przyszłością Samorządu
Liga Kobiet Polskich
Stowarzyszenie Integracyjne „Razem”
Redakcja „Razem z Tobą”

Elbląg, 31 październik, 2007 r.
  Oprac. Teresa Bocheńska Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 1999