Mieszkańcy łódzkiego z szansą na aktywność

Mieszkańcy łódzkiego z szansą na aktywność

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji zaprasza osoby z niepełnosprawnością do udziału w projekcie „Skuteczna aktywizacja społeczna i zawodowa 70 osób z niepełnosprawnościami z woj. łódzkiego szansą na aktywność”. Projekt realizowany będzie do 30 listopada br.

Udział w projekcie będą mogły wziąć osoby, od 16 roku życia do osiągnięcia wieku emerytalnego, zamieszkujące lub uczące się na terenie województwa łódzkiego. Chętny musi mieć status osoby biernej zawodowo i niezarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy. Wymagane jest także posiadanie aktualnego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub niepełnosprawności sprzężonej w stopniu lekkim, lub umiarkowanym.

Projekt skierowany jest do osób, które nie korzystały z żadnej formy aktywizacji w przeciągu 4 tygodni przed przystąpieniem do projektu (np. projekty finansowane ze środków publicznych), których kompleksowe formy wsparcia są/były zbieżne ze wsparciem planowanym w ramach Projektu.

Oferowane formy wsparcia:

–  opracowanie indywidualnych planów działania dla każdego uczestnika projektu,
– wsparcie psychologiczne,
– poradnictwo specjalistyczne m.in. coach, socjoterapeuta, mediator,
– wyjazdowe warsztaty aktywizacji społecznej, wyjazdowe warsztaty z zakresu aktywizacji zawodowej,
– płatne staże zawodowe,
– szkolenia podnoszące kwalifikacje zakończone egzaminem (nabycie umiejętności niezbędnych na wielu stanowiskach pracy np. prawa jazdy, szkolenia komputerowe).

Poprzez realizację form wsparcia planowane jest osiągnięcie poniższych efektów:

– identyfikacja indywidualnych kompetencji, predyspozycji oraz potrzeb związanych z zatrudnieniem,
– zniesienie indywidualnych barier psychospołecznych,
– zdobycie kompetencji społecznych oraz wiedzy decydującej o możliwości podjęcia zatrudnienia,
– zdobycie wiedzy oraz umiejętności związanych z poruszaniem się na otwartym rynku pracy,
– podniesienie kompetencji zawodowych w zakresie umiejętności związanych z określeniem kwalifikacji zawodowych.

Projekt ma charakter regionalny. Aby wziąć udział w projekcie należy złożyć dokumenty rekrutacyjne: osobiście w biurze projektu Fundacji Aktywnej Rehabilitacji, ul. Tatrzańska 109 p. 210, 93-279 Łódź, tel. 42 642 78 01, e-mailem: biuro.lodzkie@far.org.pl lub drogą pocztową na adres korespondencyjny biura projektu.

Jest również możliwość realizacji sesji rekrutacyjnych w miejscu zamieszkania, w tym celu należy skontaktować się z biurem projektu. Jest ono czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00.

Wszystkie działania realizowane w ramach projektu są bezpłatne.

Źródło: pfron.org.pl

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.