Marlena Maląg w Radzie Sportu Osób Niepełnosprawnych

Marlena Maląg w Radzie Sportu Osób Niepełnosprawnych

17 czerwca 2019 roku w siedzibie Ministerstwa Sportu i Turystyki przy ulicy Senatorskiej 14 odbyło się posiedzenie Rady Sportu Osób Niepełnosprawnych. Podczas posiedzenia Podsekretarz Stanu w MSiT Minister Jan Widera wręczył Marlenie Maląg, Prezesowi Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, akt powołania na członka RSON.

– Nominacja na członka Rady Sportu Osób Niepełnosprawnych jest dla mnie wyrazem zaufania Ministra Sportu i Turystyki, za które pięknie dziękuję. Cieszę się, że będę mogła wykorzystać swoje doświadczenie w pracy na rzecz osób z niepełnosprawnościami, aby wspólnie z Państwem inicjować działania mające na celu rozwój sportu osób z niepełnosprawnościami w Polsce. Jestem przekonana, że wraz z całym zespołem rady poprzez swoją aktywność wesprzemy niepełnosprawnych zawodników, a ich osiągnięcia będą dla nas wynagrodzeniem za wzmożoną pracę – powiedziała Marlena Maląg, odbierając powołanie.

Minister Jan Widera zaznaczył, że uczestnictwo osób z niepełnosprawnościami w sporcie to obszar, który Ministerstwo Sportu i Turystyki traktuje ze szczególną uwagą, starając się stworzyć odpowiednie warunki do podejmowania przez nich różnorodnych form aktywności. Minister podkreślił również, że sport osób z niepełnosprawnościami finansowany jest z wielu źródeł, dlatego tak ważne jest zaangażowanie instytucji centralnej, jaką jest PFRON, które umożliwi racjonalną dystrybucję środków i zapewni optymalne finansowanie tego obszaru sportu.

Podczas pierwszego posiedzenia w roli członka Rady Sportu Osób Niepełnosprawnych, Marlena Maląg podsumowała działania PFRON na rzecz upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych w I półroczu 2019 r. Członkowie Rady spotkali się także, by zaprezentować osiągnięcia polskiej reprezentacji na Światowych Letnich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w Abu Dhabi oraz przedstawić informację na temat integracji polskich środowisk sportowych w świetle obecnie obowiązującej ustawy o sporcie. Podczas posiedzenia przedstawiono również dokonania zawodników rugby na wózkach w związku z planowaną w bieżącym roku rejestracją Polskiego Związku Rugby na Wózkach. W programie spotkania nie zabrakło także stałego punktu, jakim jest omówienie wniosków złożonych przez organizacje pozarządowe reprezentowane w Radzie.

W posiedzeniu Rady Sportu Osób Niepełnosprawnych udział wzięli: Podsekretarz Stanu w MSiT Minister Jan Widera, Prezes Zarządu PFRON Marlena Maląg, Senator RP Bogusława Orzechowska oraz pozostali członkowie: Stanisław Handerek, Jarosław Janiec, Robert Kamiński, Piotr Łożyński, Dariusz Mosakowski, Rafał Skrzypczyk, Joanna Sobiecka, Józefa Spychała, Joanna Styczeń-Lasocka, Robert Szaj i Łukasz Szeliga.

Rada Sportu Osób Niepełnosprawnych została powołana w dniu 8 lutego 2006 r. i jest organem opiniodawczo-doradczym ministra właściwego ds. kultury fizycznej i sportu.

Do głównych zadań Rady należy:
– opracowywanie propozycji kierunków rozwoju sportu osób niepełnosprawnych;
– inicjowanie działań, wspieranie i promowanie nowych propozycji zadań w sporcie osób niepełnosprawnych;
– przekazywanie kierownictwu Ministerstwa własnych opracowań i opinii oraz wniosków w sprawach związanych ze sportem osób niepełnosprawnych.

W pracach Rady aktualnie bierze udział 15 członków powołanych przez Ministra Sportu i Turystyki oraz zaproszeni specjaliści.

Źródło i fot: PFRON