Lepszy dostęp w każdym samorządzie?

Lepszy dostęp w każdym samorządzie?

Łatwiejszy dostęp do placówek i domów wielorodzinnych oraz nowe usługi transportowe „door-to-door” – to jedne z głównych założeń, które realizować będzie Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych. Z nowych możliwości skorzystają jednostki samorządu terytorialnego, m. in. gminy o profilu miejsko-wiejskim.

W wyniku podpisania 7 sierpnia br. umowy pomiędzy PFRON-em a Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, beneficjenci będą mogli korzystać z wielu nowych udogodnień m. in. z indywidualnego transportu przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnościami, np. do placówek zdrowia czy budynków wielorodzinnych. Niezwykle ważnym elementem będzie budowa podjazdów oraz modernizacja wind, pomoże to nie tylko osobom, które poruszają się na wózkach, ale dzięki instalacji specjalnych systemów, również niewidomym i niesłyszącym.

– Systematycznie, krok po kroku, staramy się realizować kolejne projekty, które mają zmienić przestrzeń publiczną tak, by osoby niepełnosprawne mogły aktywnie uczestniczyć w życiu zawodowym i społecznym, żeby mogły docierać do placówek zdrowia czy na rehabilitację. Teraz dostęp indywidualny nie jest praktycznie możliwy. My chcemy to zmienić i dlatego szukamy nowych projektów, wspólnie z Państwowym Funduszem Rehabilitacyjnym Osób Niepełnosprawnych pracujemy nad nowymi pomysłami po to, by poprawić jakość życia osób niepełnosprawnych i potrzebujących wsparcia – mówił podczas briefingu Krzysztof Michałkiewicz, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych i sekretarz w MRPiPS.

Lepszy transport i większa dostępność

Projekt „door-to-door” ma ułatwić osobom z niepełnosprawnościami dostanie się do placówek rehabilitacyjnych, ośrodków zdrowia czy zakładów pracy, zwłaszcza na obszarach wiejskich. Teraz osoby te korzystają z dostępnych środków transportu zbiorowego, które nie zawsze zapewniają odpowiedni dostęp do danych placówek. Jeśli chodzi o architektoniczne usprawnienia, zakres czynności jest bardzo szeroki, a jego celem jest, aby osoby z niepełnosprawnościami mogły samodzielnie korzystać z wspólnych części budynków mieszkalnych. Wśród usprawnień można wymienić: montaż barierek i podjazdów, zlikwidowanie progów, montaż lekko otwierających się drzwi, automatyczne oświetlenia czy napisy brajlowskie.

– Dotacje na uruchomienie usług transportu „door-to-door” dla osób o ograniczonej mobilności oraz na dostosowania architektoniczne w budynkach wielorodzinnych, to działania mające bezpośredni wpływ na życie codzienne osób borykających się z takimi trudnościami w naszym kraju. Osoby doświadczające problemów w przemieszczaniu się są narażone na wykluczenie i rzadziej podejmują aktywność społeczną czy zawodową. W ramach nowego projektu realizowanego przez PFRON , jednostki samorządu terytorialnego będą mogły skorzystać z grantów, w ramach których zlikwidowane zostaną przeszkody architektoniczne i problemy transportowe – mówi prezes zarządu PFRON Marlena Maląg. – Sięgamy również po środki europejskie, by zmieniać standardy, zwiększać dostępność, ale przede wszystkim poprawiać aktywność osób niepełnosprawnych – dodaje.

Projekt jest kolejnym krokiem w realizacji rządowego programu Dostępność Plus, a jego budżet wynosi ponad 53,7 mln zł. Ma on na celu działania, które zmniejszą wykluczenie społeczne powodowane barierami.

Oprac. Magdalena Wójcik
Źródło: PFRON
Fot. pixabay.com