Jak ubiegać się o dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym?

Jak ubiegać się o dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym?

Kilka tygodni temu Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych ogłosił, że w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” ubiegać się będzie można o pomoc przy zakupie wózka elektrycznego. Czasu na zgłoszenia nie zostało dużo. Warto więc poznać warunki, jakie trzeba spełnić ubiegając się o dofinansowanie.

PFRON informuje, że w celu uzyskania formularza i złożenia wniosku o dofinansowanie należy skontaktować się z właściwym dla swojego miejsca zamieszkania Powiatowym lub Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie. Termin przyjmowania wniosków upływa wraz z końcem sierpnia br.

– Decyzję o ponownym uruchomieniu pomocy w zakupie wózka elektrycznego podjęliśmy w związku z intensywnie zgłaszanymi w trakcie konsultacji publicznych potrzebami osób niepełnosprawnych – wyjaśnia prezes zarządu PFRON Marlena Maląg. – Przewidywane wydatki na ten cel wyniosą w 2019 roku około 20 mln zł – dodaje.

Kto i na jakich warunkach może ubiegać się o dofinansowanie?

  • Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 10.000 zł, a minimalny udział własny w zakupie Wnioskodawcy wynosi 10% ceny brutto wózka.
  • Wniosek może złożyć osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności, a w przypadku dzieci i młodzieży – osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności. Pomoc jest przeznaczona dla osób z dysfunkcjami uniemożliwiającymi samodzielne poruszanie się za pomocą ręcznego wózka inwalidzkiego.
  • Osoby w wieku emerytalnym mogą uzyskać wsparcie w programie, gdy są zatrudnione. Pozostałe osoby w wieku emerytalnym nie są pozbawione pomocy w zakupie wózka elektrycznego ze środków publicznych. Na podstawie zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne na wózek (specjalny) mogą uzyskać wsparcie w ramach środków Narodowego Funduszu Zdrowia oraz ze środków PFRON w ramach zadań ustawowych powiatu (środki m.in. na ten cel przekazywane są do powiatów corocznie, według algorytmu).
  • Wniosek należy złożyć do dnia 31 sierpnia 2019 roku. Po tym terminie można także złożyć wniosek, ale wraz z podaniem o przywrócenie terminu na złożenie wniosku.
  • Wnioski osób, które nie są zatrudnione lub nie uczą się, podlegają opiniowaniu przez eksperta PFRON w celu potwierdzenia uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie.
  • Jeśli dysponuje się zleceniem na zaopatrzenie w wyroby medyczne na wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym (specjalny) potwierdzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia – należy dołączyć kopię tego dokumentu do wniosku o dofinansowanie.
  • Wnioski będą rozpatrywane przez Realizatora programu (samorząd powiatowy). Przed zakupem wózka konieczne będzie zawarcie umowy dofinansowania pomiędzy Wnioskodawcą i Realizatorem programu.
  • Przyznane dofinansowanie jest przekazywane na rachunek bankowy sprzedawcy wózka – na podstawie wystawionej faktury VAT.

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.