Grudziądz: Nowe zasady Karty Dużej Rodziny

Grudziądz: Nowe zasady Karty Dużej Rodziny

Zasady przyznawania ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny zmieniły się od 1 stycznia 2019 r.

Prawo do posiadania Karty przysługuje rodzicom (oraz małżonkom rodziców), którzy mieli lub mają na utrzymaniu łącznie co najmniej trójkę dzieci bez względu na ich wiek w momencie składania wniosku oraz nie zostali pozbawieni ani ograniczeni we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci.

Dzieciom z rodzin wielodzietnych karta przysługuje jedynie wówczas, gdy w dniu składania wniosku o przyznanie karty co najmniej troje dzieci spełni poniższe warunki:
– są w wieku do 18. roku życia, lub
– są w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej, lub
– legitymują się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności (bez ograniczeń wiekowych).

Rodzicom i małżonkom rodziców karta jest przyznawana bezterminowo.

Karta przyznawana jest w wersji tradycyjnej (w formie plastikowej karty), jak i elektronicznej (do wyświetlenia na telefonie za pomocą specjalnej aplikacji).

Składając wniosek można wnioskować zarówno o formę tradycyjną, jak i elektroniczną. Składając wniosek jednocześnie o obie formy karty nie ponosi się opłaty. Natomiast złożenie wniosku o drugą formę karty (tradycyjną lub elektroniczną) w terminie późniejszym podlega opłacie w wysokości 9,21 zł. W przypadku osób, które złożyły wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny przed 1 stycznia 2018 r., nie ponosi opłaty, jeżeli złoży wniosek o przyznanie karty elektronicznej przed 1 stycznia 2020 r.

UM Grudziądz