Grudziądz: Alimenty na nowy okres świadczeniowy. Gdzie i kiedy złożyć wniosek?

Grudziądz: Alimenty na nowy okres świadczeniowy. Gdzie i kiedy złożyć wniosek?
Fot. Adminstrator

Wnioski o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy, tj. od 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r., można składać w formie elektronicznej i papierowej.

Od 1 lipca br. dokumenty przyjmowane sąza pośrednictwem Portalu Informacyjno–Usługowego Emp@tia – przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP.

Od 1 sierpnia można je dostarczyć osobiście doSamodzielnego Referatu Funduszu Alimentacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Waryńskiego 34A, parter, pok. 25, w godz. 7.30–15.30 lub wraz z załącznikami przesłać listownie.

Do wniosku należy dołączyć m.in.:

– oświadczenie wnioskodawcy o dochodach członków rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy, tj. w 2017 r. niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych np. stypendia, alimenty na rzecz dzieci, zasiłki chorobowe, dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego, dochody osiągnięte z tytułu zatrudnienia za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, świadczenie rodzicielskie, stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej,

– zaświadczenie wystawione przez komornika lub oświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów.

W zależności od indywidualnej sytuacji rodziny mogą być konieczne inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2018/2019 oraz wypłata należnych świadczeń zależne są od daty złożenia wniosku. Jeśli wnioskodawca złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek do 31 sierpnia, przyznanie i wypłata świadczeń za październik nastąpi do 31 października. Złożenie wniosku we wrześniu spowoduje, że ustalenie prawa do świadczeń i ich wypłata za październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada. W przypadku, gdy wniosek zostanie złożony w październiku, przyznanie i wypłata  świadczeń za okres od października do grudnia nastąpi nie później niż do 31 grudnia. Gdy wniosek zostanie złożony w listopadzie, ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do 31 stycznia następnego roku. Złożenie wniosku później niż w październiku spowoduje, że prawo do świadczeń zostanie ustalone od daty złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące.

  Biuro Prezydenta Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 18509 

Print Friendly, PDF & Email