Gimnazjum - znajdź w Elblągu ofertę dla swojego dziecka

W roku szkolnym 2011/2012 zaplanowano utworzenie 62 oddziałów integracyjnych w 14 placówkach oświatowych działających na terenie Elbląga, na wszystkich poziomach kształcenia. Każda z tych placówek dysponuje odrębną ofertą edukacyjno – wychowawczą dostosowaną do potrzeb przyjmowanych uczniów i wychowanków. Dziś przedstawiamy ofertę elbląskich gimnazjów. W kolejnych dniach na łamach naszego serwisu opublikujemy oferty pozostałych placówek.

Wydział Edukacji zastrzegł, że we wrześniu, po rozpoczęciu roku szkolnego 2011/2012 mogą jeszcze nastąpić jakieś zmiany, nie mniej redakcja sprawdziła wszystkie dane teleadresowe i aktualizowała informacje, więc prawdopodobnie zaprezentowana tu oferta zasadniczo się nie zmieni i będzie pomocna dla rodziców i uczniów z niepełnosprawnościami.

GIMNAZJA

Gimnazjum Nr 4 przy Zespole Szkół Nr 1

Dane teleadresowe:

ul. Korczaka 34
tel./fax 55 232 07 53
e – mail: zsnr1@wp.pl
strona www: [url]http://www.zs1.elblag.com.pl/[/url]

O szkole:

Gimnazjum Nr 4 im. Zbigniewa Herberta jest częścią Zespołu Szkól Nr 1, w skład którego wchodzi jeszcze Szkoła Podstawowa Nr 11. Szkoła może pochwalić się sukcesami na arenie dydaktycznej i sportowej. Na każdym poziomie tworzone są klasy o profilu piłki koszykowej dziewcząt i chłopców. Sportowcy ściśle współpracują z MOS, MKS ”TRUSO”, SZS ”POLONIĄ” Elbląg, a także z klubami zagranicznymi. W szkole działa również Uczniowski Klub Sportowy ”JAR”.  Znaczącym osiągnięciem placówki jest otrzymanie Certyfikatu ”Szkoła z Klasą”. Warto dodać, iż szkoła od lat wspiera rozwój uczniów z niepełno sprawnościami. Oprócz klas tradycyjnych, w obecnym roku szkolnym gimnazjum planuje utworzyć 16 oddziałów integracyjnych: (4 na poziomie klasy I i po 6 na poziomie klas II i III).

Oferta edukacyjna placówki:

Bogata oferta dydaktyczna z pewnością stawia Gimnazjum Nr 4 w czołówce elbląskich szkół. Szkoła posiada 2 sale gimnastyczne, pełnowymiarowe boisko do piłki ręcznej oraz salę gimnastyczną do minikoszykówki, salę do gimnastyki korekcyjnej, saunę i siłownię. Szkoła dysponuje również 3 boiskami (trawiastym, dwoma z kolorową, sztuczną nawierzchnią). Biblioteka szkolna jest w pełni skomputeryzowana i stanowi szkolne centrum multimedialne. W bieżącym roku wzbogaciła się o nowe komputery z Funduszu Społecznego.  8 stanowisk komputerowych (4 – dla SP i 4 dla Gim.) – komputery z dostępem do internetu. Wszyscy uczniowie ucząsię języka angielskiego i języka niemieckiego.  Oprócz zajęć lekcyjnych, w Gimnazjum działają liczne koła zainteresowań: koło chemiczno – ekologiczne, fizyczne, język angielski, historyczne, matematyczne, biologiczno – ekologiczne, artystyczne, polonistyczne, koło Comenius, koło informatyczne, jak również Szkolne Koło Wolontariatu,  Dyskusyjny Klub Filmowy, Koło Teatralne „Nie pamiętam”,  a także przedmiotowe koła przygotowujące do egzaminów gimnazjalnych.

Zasady rekrutacji:

O przyjęcie do klasy pierwszej gimnazjum mogą ubiegać się absolwenci szkół podstawowych zamieszkali w obwodzie Gimnazjum Nr 4. Zapisów do szkoły dokonują rodzice lub opiekunowie prawni na podstawie dowodu osobistego ( potwierdzeniem zamieszkania w obwodzie szkoły jest wpis w dowodzie osobistym rodzica, prawnego opiekuna o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy w miejscu, które należy do obwodu albo przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego zameldowanie dziecka w tymże obwodzie).
Uczniowie zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci na podstawie podania złożonego przez rodziców ( prawnych opiekunów ) oraz świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wyniku sprawdzianu (wzór podania do pobrania ) w przypadku ubiegania się o miejsce w gimnazjum.
Do gimnazjum w pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie, którzy za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz wynik zewnętrznego sprawdzianu uzyskali najwyższą liczbę punktów.
Uczniowie z orzeczeniem o niepełnosprawności chcący uczęszczać do oddziału integracyjnego Gimnazjum Nr 4, zobowiązani są posiadać odpowiednie orzeczenie z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Gimnazjum Nr 6

Dane teleadresowe:

ul. Rawska 3
82 – 300 Elbląg
tel./fax  55 235 01 20
e-mail: gimnazjum6@onet.eu
strona www. [url]http://www.egim6.h2.pl/[/url]

O szkole:

Jako placówka z oddziałami integracyjnymi, Gimnazjum Nr 6 jest przyjazną i otwartą dla wszystkich szkołą, przeciwdziałającą , dyskryminacji, przemocy i nietolerancji. Głównym zadaniem klasy integracyjnej jest  integrowanie dzieci niepełnosprawnych i  zdrowych w naturalnym środowisku rówieśniczym. W bieżącym roku szkolnym Gimnazjum przewiduje utworzyć 4 oddziały integracyjne (po 1 na poziomie klasy I i III, i 2 na poziomie klasy II).

Oferta edukacyjna placówki:

Szkoła posiada wiele programów edukacyjnych i przygotowaną pracownię do indywidualnej pracy z dzieckiem.  Ponadto na terenie szkoły prowadzona jest terapia pedagogiczna oraz zapewniona jest pomoc psychologa. Do dyspozycji wszystkich uczniów są pedagodzy specjalni, którzy dostosowują program nauczania do indywidualnych potrzeb każdego podopiecznego. Tworzą zindywidualizowane plany rozwoju i prowadzą zajęcia korekcyjno – kompensacyjne – często z wykorzystaniem technologii komputerowej.

Ponadto, Gimnazjum może pochwalić się dobrze wyposażonymi gabinetami lekcyjnymi oraz bogatą w zbiory edukacyjne biblioteką oraz Informatycznym Centrum Informacji Multimedialnej. Dla uczniów o różnorakich zdolnościach szkoła umożliwia udział w zajęciach dodatkowych: zajęciach sportowych  SKS, zajęciach turystycznych, jak również licznych kołach zainteresowań: filmowym, biblijnym, historycznym, geograficznym, artystycznym, instrumentalnym, wokalnym, języków obcych, matematycznym, fizycznym, chemicznym, biologicznym, ekologicznym a także redakcyjno-informatycznym.

Zasady rekrutacji:

Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje sie uczniów zamieszkałych w obwodzie Gimnazjum nr 6 oraz na wniosek rodziców prawnych opiekunów – absolwentów szkół ponadpodstawowych zamieszkałych poza obwodem szkoły, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum jest większa niż  liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje gimnazjum, kandydatów przyjmuje sie na podstawie konkursu średniej ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i wyników sprawdzianu po szkole podstawowej.

Przyjęcie ucznia do oddziału integracyjnego odbywa się na podstawie opinii  lekarskiej oraz opinii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Gimnazjum Nr 7

Dane teleadresowe:

ul. Lotnicza 12
82- 300 Elbląg
tel: 55 642 75 60 fax: 55 642 75 60
e- mail: gim7lot12elblag@wp.pl
strona www: [url]http://www.gimnazjum7elblag.cba.pl/j/index.html[/url]

O szkole:

Gimnazjum Nr 7 jest placówką, która może się pochwalić wieloma inicjatywami, których zasadniczym celem jest wspomóc wszechstronny rozwój ucznia, umożliwić im
poznanie świata, jak również rozbudzić motywację dla dalszej edukacji i samoedukacji.
Odnowiony budynek szkoły, bogata baza dydaktyczna i przyjazna kadra nauczycielska to z pewnością atuty przyciągające uczniów do tejże szkoły.

Oferta edukacyjna placówki:

W bieżącym roku szkolnym szkoła otworzy klasę I z rozszerzoną liczbą godzin chemii i matematyki. Wprowadzona będzie innowacja z chemii pt. „Chemia – nauka poprzez obserwację i doświadczenie”. Utworzona zostanie również klasa sportowa o profilu piłki nożnej chłopców oraz tańca towarzyskiego i nowoczesnego. Dla uczniów o zainteresowaniach humanistycznych stworzona zostanie klasa I, w której prym będą wiodły przedmioty takie jak: historia i wiedza o społeczeństwie, język polski i język angielski. Szkoła nie pomija uczniów z wadą słuchu, stąd też idea otwarcia klasy integracyjnej na poziomie klasy I z maksymalną liczbą uczniów do 17 osób pełnosprawnych. Oprócz nich w klasie znajdą się uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych wymagających wsparcia nauczyciela wspomagającego. Programy nauczania w takiej klasie są inne aniżeli te , jakie obowiązują w klasach ogólnodostępnych, ale zgodne z obowiązującą podstawą programową. Wymagania nauczycieli są dostosowane do indywidualnych możliwości, potrzeb i uzdolnień uczniów. W klasie prowadzone są dodatkowo zajęcia rewalidacyjne ( z języka polskiego matematyki, logopedyczne) dopasowane do ramowego planu tygodniowych zajęć. Tygodniowa liczba godzin w klasie wynosi około 35 jednostek lekcyjnych.

W szkole prężnie działają koła zainteresowań, które pozwalają uczniom rozwijać pasje i zdolności, nie tylko podczas lekcji. Ich opiekunami są nauczyciele, którzy zawsze służą pomocą i dokładają wszelkich starań, by zajęcia te były ciekawe oraz inspirujące.
Najlepszym tego przykładem jest „Siódemeczka”  – szkolna gazetka, która ukazuje od roku szkolnego 20042005. W pierwszym roku swojej działalności redakcja ”Siódemeczki” otrzymała tytuł ”Najlepszej redakcji szkolnej gazetki” w Elblągu. Nagrodę przyznali Prezydenta Miasta Elbląga oraz Młodzieżowa Rada Miasta.

Szkolna grupa kabaretowa „Siódemeczka”, jest kolejną, po gazetce szkolnej, inicjatywą uczniowską. Grupa młodych zapaleńców wbrew niesprzyjającym sztuce czasom, postanowiła stworzyć coś niepowtarzalnego i nietuzinkowego. Chcąc, rzecz oczywista, wyprzedzać teraźniejszość, kreować niepowtarzalny sposób postrzegania świata i odznaczać się niepowtarzalnym stylem. Grupa istnieje od października 2005 roku.

Zasady rekrutacji;

Do klasy pierwszej Gimnazjum Nr 7 przyjmowani są absolwenci szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie Gimnazjum Nr 7. Absolwenci szkół zamieszkałych poza obwodem Gimnazjum Nr 7, na podstawie następujących kryteriów:
a) uzyskali dobre wyniki w nauczaniu – średnia ocen co najmniej 4,5;
b) uzyskali co najmniej dobrą ocenę zachowania;
c) posiadają szczególne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, sportowych i artystycznych;
jak również absolwenci szkół podstawowych z wadami słuchu i mowy; z zaburzeniami sprzężonymi oraz upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim.

Gimnazjum Nr 10 przy Zespole Szkół Nr 2

Dane teleadresowe:

ul. Wyżynna 3
82- 300 Elbląg
tel./fax 55 235 09 12
e-mail: szkola25@elblag.com.pl
strona www: [url]http://www.sp25.elblag.com.pl/[/url]

O szkole:

Gimnazjum Nr 10 jest częścią Zespołu Szkół Nr 2 w Elblągu, w skład którego wchodzi również Szkoła Podstawowa Nr  25 im. Janusza Kusocińskiego. Struktura gimnazjum obejmuje klasy jako oddziały integracyjne. W bieżącym roku szkolnym, placówka planuje utworzyć po 2 oddziały integracyjne zarówno na poziomie klasy I, II jak i III.

Oferta edukacyjna placówki: Zaletą każdej klasy integracyjnej jest mniejsza liczba dzieci. Według przepisów taka klasa może liczyć od 15 do 20 dzieci, w tym od 3 do 5 uczniów posiadających orzeczenia z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego. W każdej klasie pracuje nauczyciel wspomagający, który dostosowuje realizowany materiał do możliwości uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Obecnie w szkole uczą się dzieci z upośledzeniem umysłowym, autyzmem, niedowidzeniem, niedosłuchem, niepełnosprawnością ruchową, z zespołem Downa, z zaburzeniami zachowania i emocji. Każdy uczeń uczęszcza na dodatkowe indywidualne zajęcia rewalidacyjne w wymiarze 1 bądź 2 godzin lekcyjnych tygodniowo, które mają na celu stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka oraz rewalidację zaburzonych funkcji percepcyjnych. Uczniowie wymagający terapii logopedycznej uczęszczają na zajęcia logopedyczne, a mający wadę postawy na zajęcia  gimnastyki korekcyjnej.

W szkole zatrudnionych jest obecnie 3 psychologów i 2 pedagogów, którzy ściśle współpracują z nauczycielami wspierając ich w pracy w klasie integracyjnej. Dzieci wymagające terapii są objęte opieką psychologiczno-pedagogiczną.

Zasady rekrutacji:

Do Gimnazjum Nr 10 przyjmowani są uczniowie pełnosprawni oraz uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych- w szczególności: niepełnosprawni ruchowo, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z autyzmem, słabosłyszący, słabowidzący, z zaburzeniami zachowania , oraz przewlekle chorzy.
Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych przyjmowani są do klasy integracyjnej na pisemną prośbę rodziców lub prawnych opiekunów. Dobór uczniów do oddziału integracyjnego nie jest przypadkowy. W skład zespołu oprócz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych wchodzą uczniowie, którzy nie sprawiają problemów wychowawczych.
Ważnym kryterium są ich indywidualne predyspozycje (kultura osobista, wrażliwość, komunikatywność).

O przyjęciu do klasy pierwszej gimnazjum decydują:
a) Ocena  z zachowania (co najmniej dobra).
b) Średnia ocen na świadectwie klasy VI (15 najwyższych średnich spośród świadectw złożonych do jednej klasy)
c) Oceny z poszczególnych przedmiotów uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej
Język polski
Matematyka
Przyroda
Historia
Język obcy
d) Wynik sprawdzianu po szkole podstawowej.
e) Udokumentowane osiągnięcia w konkursach szkolnych i pozaszkolnych
f) Laureaci konkursów przedmiotowych, o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim organizowanych przez  Kuratoria Oświaty, przyjmowani są do gimnazjum niezależnie od kryteriów b, c, d, e.

Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają absolwenci Szkoły Podstawowej Nr 25 w Elblągu, zwłaszcza ci, którzy uczęszczali do klas integracyjnych, z najwyższą średnią ocen na świadectwie, co najmniej dobrym zachowaniem, którzy nie sprawiali trudności wychowawczych i wykazali się właściwą postawą wobec dzieci niepełnosprawnych.
Kwalifikacja uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych do poszczególnych oddziałów uwzględnia: rodzaj niepełnosprawności, wyniki opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej, diagnozy lekarskie, zalecenia dotyczące indywidualnej opieki pedagogicznej, psychologicznej, pielęgnacyjnej i rewalidacyjnej, informacje uzyskane w czasie rozmów z rodzicami i dziećmi.

Dyrektor szkoły może odmówić przyjęcia ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych w przypadku, gdy szkoła nie jest w stanie zapewnić dziecku właściwych warunków kształcenia i rewalidacji, co wynikać może ze specyfiki niepełnosprawności dziecka lub innych problemów niezależnych od Dyrektora szkoły.  W uzasadnionych przypadkach szkoła może zasięgnąć opinii Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej.

Kandydat (bez orzeczenia) ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej zobowiązany jest złożyć w sekretariacie szkoły w terminie określonym w harmonogramie następujące dokumenty: podanie,  świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenie o wynikach sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w SP, 1 zdjęcie legitymacyjne, kopie dokumentów o osiągnięciach na szczeblu co najmniej miejskim w konkursach przedmiotowych, sportowych, artystycznych.

W przypadku ucznia z orzeczeniem do kształcenia specjalnego należy złożyć następujące dokumenty: podanie rodziców o przyjęcie dziecka do szkoły, aktualne orzeczenie do kształcenia specjalnego, wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, kserokopię lub oryginały zaświadczeń ze specjalistycznych placówek służby zdrowia, pod których opieką pozostaje dziecko, ewentualnie aktualną opinię psychologiczną.
Niedostarczenie w/w dokumentów w wyznaczonym terminie będzie oznaczało rezygnację z ubiegania się o przyjęcie do Gimnazjum Nr 10.  Oprac. AŚ Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 7388

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.