Gdyńskie Centrum Usług Opiekuńczych od 1 listopada

Gdyńskie Centrum Usług Opiekuńczych od 1 listopada
Fot. Pixabay

Każdego dnia, łącznie przez średnio 1200 godzin, gdynianie i gdynianki potrzebujący wsparcia z powodu stanu zdrowia czy wieku korzystają z usług opiekuńczych świadczonych w ich miejscu zamieszkania przez wykwalifikowane opiekunki i opiekunów. Taka forma opieki to jeden z filarów gdyńskiego systemu wsparcia. Od 1 listopada jego wzmacnianiem i rozwijaniem zajmować się będzie Gdyńskie Centrum Usług Opiekuńczych.

W Gdyni jako w pierwszym mieście w Polsce przeprowadzono dialog o jakości usług opiekuńczych. W trwających kilka miesięcy konsultacjach społecznych uczestniczyło kilkaset osób: odbiorcy usług opiekuńczych i członkowie ich rodzin, świadczący usługi opiekunowie i wolontariusze, ale też przedstawiciele MOPS, władz miasta, podmiotów realizujących usługi. Wszyscy mieli okazję powiedzieć, czym w ich rozumieniu jest dobra usługa opiekuńcza.

W efekcie rozmów, spojrzenia na temat z wielu perspektyw, powstała karta jakości usług, a następnie „Gdyński standard jakości usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania”. To, obowiązujący do dziś i aktualizowany, katalog praw oraz obowiązków wszystkich stron zaangażowanych w świadczenie usług. O stosowanie zapisów standardu dba Centrum Wsparcia Seniorów – komórka Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

– Wsparcie to jeden z filarów gdyńskich polityk społecznych. Demografia i zmiany zachodzące np. w modelu rodziny stawiają przed nami nowe wyzwania. Mam tu na myśli zwiększającą się liczbę osób zależnych ze względu na wiek czy stan zdrowia, sytuację seniorów mieszkających samotnie np. po wyjeździe rodziny do pracy w innym mieście lub kraju, czy potrzebę zapewnienia określonego wsparcia osobom z niepełnosprawnościami. Rozbudowujemy system mieszkań wspieranych i świetlic opiekuńczych, rozwijamy ofertę wsparcia dziennego w placówkach, stale doskonalimy usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania – informuje Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

– Wspólnym mianownikiem tych wszystkich działań jest przekonanie, że pomoc uwzględniająca wspieranie samodzielności, podtrzymywanie posiadanych umiejętności ma ogromne znaczenie dla ogólnej kondycji danej osoby. Konsekwencją takiego podejścia jest decyzja o przekazaniu przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni organizacji i świadczenia usług nowo powstającemu Gdyńskiemu Centrum Usług Opiekuńczych, które będzie działać od 1 listopada. Rocznie z usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania korzysta 1499 osób, łącznie przez prawie 438 tysięcy godzin – mówi Michał Guć. – Jak widać skala potrzeb jest duża, a że ich zaspokojenie uznajemy za jeden z priorytetów. Konieczne jest wzmocnienie wsparcia, jakiego już dziś samorząd udziela osobom zależnym ze względu na wiek czy stan zdrowia. Nie możemy zapominać, że wciąż znajdujemy się w sytuacji pandemii, gdy wielu gdynian z grup szczególnie zagrożonych zachorowaniem musi pozostać w mieszkaniach lub ograniczyć wychodzenie do niezbędnego minimum. Osobom pozostającym w domach zapewniamy opiekę w wyjątkowych warunkach, odwiedzającym je opiekunom – bezpieczeństwo.

Zadaniem Gdyńskiego Centrum Usług Opiekuńczych będzie organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych – w tym specjalistycznych, dla osób z zaburzeniami psychicznymi – w miejscu zamieszkania i stałe zwiększanie ich jakości. GCPU zajmie się też budową w Gdyni spójnego systemu wsparcia (koalicji instytucji i organizacji partnerskich). Będzie dbać o podnoszenie świadomości społecznej, inicjować samopomoc czy sąsiedzkie wsparcie, a także tworzyć warunki do stałego podnoszenia przez opiekunów kompetencji.

Dziś w Gdyni z pomocy 350 opiekunów korzysta 1499 osób starszych i z niepełnosprawnościami – w większości samotnych. – Do zadań opiekunów może należeć wykonanie czynności higienicznych, pomoc w przygotowaniu posiłków czy zakupie lekarstw – wylicza Katarzyna Stec, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.

– Gdy prowadziliśmy dialog o jakości usług opiekuńczych, często zwracano uwagę na fakt, że dobra usługa wspomaga i aktywizuje, a nie wyręcza. Bardzo ważne jest, by podopieczny miał udział w czynnościach dnia codziennego, jak np. przygotowanie posiłków. To prosty, ale skuteczny sposób na podtrzymanie sprawności. Dzięki wsparciu opiekunek możliwe jest też pozostanie w swoim miejscu zamieszkania: wśród dobrze znanych sąsiadów, w dobrze znanej okolicy – dodaje Katarzyna Stec.

Usługi opiekuńcze obejmują także teleopiekę: całodobowy monitoring osób starszych i z niepełnosprawnościami w ich miejscu zamieszkania. W mieszkaniach osób korzystających z takiego rozwiązania montowany jest specjalny aparat telefoniczny połączony z całodobowym centrum alarmowym; otrzymują też specjalny przycisk alarmowy do umieszczenia blisko ciała. W razie potrzeby udzielenia szybkiej pomocy można ją uruchomić bądź to naciskając odpowiedni klawisz na telefonie, bądź użyć przycisku alarmowego (dobrze umiejscowiony, w sytuacji np. upadku uruchamia się sam). Sygnał, że dzieje się coś wymagającego reakcji, dociera do centrum alarmowego. Z teleopieki korzysta określona liczba osób objętych usługami opiekuńczymi.

Aleksandra Dylejko
Fot. pixabay.com
Print Friendly, PDF & Email