Gdynia: Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych - trwa nabór

Gdynia: Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych - trwa nabór

Trwa nabór kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Gdyni. Kandydatów mogą zgłaszać przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na terenie Gdyni.

W celu zgłoszenia kandydata należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który można pobrać ze strony Gdyńskiego Centrum Zdrowia – formularz zgłoszeniowy . Każdy kandydat musi również podpisać klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych – Klauzula GCZ członek rady.

Wypełnione dokumenty (w formie papierowej) można składać osobiście w siedzibie Gdyńskiego Centrum Zdrowia lub przesłać na adres: Gdyńskie Centrum Zdrowia, ul. Władysława IV 43, 81-395 Gdynia – liczy się data wpływu dokumentów do jednostki.

– Rada zajmuje się m. in. opiniowaniem lokalnych przepisów, które dotyczą różnych sfer życia osób z niepełnosprawnością. Członkowie rady w trakcie posiedzenia mogą także przedstawiać ważne inicjatywy, które zmieniają codzienne życie osób zależnych w naszym mieście. Zachęcam przedstawicieli gdyńskich organizacji pozarządowych do zgłaszania kandydatów na nową kadencję Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych – mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia.

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych jest organem opiniodawczo – doradczym Prezydenta Miasta Gdyni. Do zakresu jej zadań należy:

  • inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością a także realizacji ich praw;
  • opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób z niepełnosprawnością;
  • ocena realizacji programów;
  • opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Miasta Gdyni pod kątem ich skutków dla osób z niepełnosprawnością.

Zasady działania Powiatowej Rady regulują:

  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych.

Kandydatów można zgłaszać do dnia 4 grudnia 2019 r.