Gdańsk: Trzy konkursy grantowe dla organizacji pozarządowych

Gdańsk: Trzy konkursy grantowe dla organizacji pozarządowych
Fot. UM Gdańsk

Dwa miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych – takie środki są do podziału w trzech konkursach dla organizacji pozarządowych: na rzecz integracji społecznej, na lokalne działania kulturalne i na organizację wydarzeń podnoszących atrakcyjność miasta. Wnioski o granty można składać do 15 stycznia 2021.

Konkursy organizowane przez Gdańsk dotyczą ofert na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Głównym celem wszystkich trzech konkursów jest wspieranie najbardziej wartościowych pomysłów na wydarzenia, akcje i działania kulturalne zgodne z priorytetami opisanymi w Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2021.

Wydarzenia Kulturalne

Budżet w konkursie na wydarzenia kulturalne wynosi 1 800 000,00 zł. Działania zaproponowane w ramach projektu powinny uatrakcyjniać ofertę kulturalną i turystyczną Gdańska. W ramach tego konkursu można realizować wydarzenia ogólnopolskie jak i międzynarodowe na terenach przylegających do głównych arterii komunikacyjnych miasta lub pasa nadmorskiego jak również mniejsze organizowane w dzielnicach, jak na przykład koncerty, spektakle.

W ramach konkursu można ubiegać się o dofinansowanie projektów, których celem będzie zachowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego i tożsamości gdańskiej, kaszubskiej, pomorskiej, mniejszości narodowych i mniejszości etnicznych; zachowanie i rozwój idei wolności, solidarności i otwartości; upamiętnienie ważnych rocznic i wydarzeń oraz osób zasłużonych dla Gdańska i Pomorza.

Kultura dostępna dla lokalnych społeczności

Budżet na działania kulturalne wynosi 500 000,00 zł. Działania artystyczne i kulturalne związane z tym grantem powinny prowadzić do współuczestnictwa w kulturze lokalnych i sąsiedzkich społeczności. Ważne, by podczas pisania projektów brać pod uwagę aktywizację mieszkańców, rozwijanie ich potencjału, zdolności, umiejętności i wiedzy. Ważne jest przełamywanie barier utrudniających czy też wykluczających uczestników z życia kulturalnego miasta i poprawa dostępu mieszkańców do kultury.

Integracja społeczna i przełamywanie barier

Budżet na działania kulturalne na rzecz integracji społecznej, wyrównywania szans i praw człowieka wynosi 50 000,00 zł. W ramach konkursu wspierane będą działania kulturalne, których celem jest integracja społeczna różnorodnych grup mieszkanek i mieszkańców Gdańska, aktywizacja do współtworzenia i uczestnictwa w kulturze grup zagrożonych wykluczeniem oraz działania kulturalne rozwijające wiedzę, umiejętności i wrażliwość w obszarze różnorodności i równego traktowania.

W trakcie realizacji zadania można organizować wydarzenia (np. spektakle, festyny, koncerty, wystawy, happeningi), które będą elementem działań i ich bezpośrednim efektem końcowym. Ważne jest jednak, aby te działania powstawały przy udziale i zaangażowaniu uczestniczek i uczestników zadania. Oferta powinna zawierać opis form integracji, aktywizacji i/lub sposoby rozwijania wiedzy, umiejętności i wrażliwości mieszkanek i mieszkańców Gdańska w obszarze różnorodności i równego traktowania. W ofercie oceniane będą również inicjatywy zapewniające różnorodnym grupom społecznym równy dostępu do oferowanych działań m.in. tłumaczenia wydarzeń na język migowy lub obcy, audiodeskrypcje lub informowanie o zakresie dostępności danego wydarzenia dla osób z niepełnosprawnościami.

Składanie ofert

Oferty w trzech konkursach należy składać poprzez system Witkac, na www.witkac.pl. Podczas aplikowania, należy pamiętać o wypełnieniu wszystkich elementów oferty, ze szczególnym uwzględnieniem opisania oczekiwanych rezultatów działań. Dodatkowe punkty będzie można uzyskać uwzględniając zapisy zawarte w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r., poz. 1062).

Po złożeniu aplikacji system Witkac wygeneruje potwierdzenie. Najwygodniejszym sposobem składania potwierdzeń złożenia wniosku (ze względu na pandemię) jest system ePUAP.

Informacji udzielają
  • w kwestiach merytorycznych: Małgorzata Koter, malgorzata.koter@gdansk.gda.pl, tel. (58) 323 65 17
    lub Elżbieta Czekaj, tel. (58) 323 61 23, elzbieta.czekaj@gdansk.gda.pl
  • w kwestiach finansowych: Lidia Podleśna tel. (58) 323 61 76, lidia.podlesna@gdansk.gda.pl

Link do konsultacji w aplikacji MS Teams

Więcej szczegółów dotyczących grantów znajduje się na stronie internetowej Biura Prezydenta ds. Kultury

Print Friendly, PDF & Email