Gdańsk: Czekają nie tak małe małe granty

Gdańsk: Czekają nie tak małe małe granty

Małe granty to pozakonkursowy, uproszczony sposób na pozyskanie przez organizacje pozarządowe dofinansowania projektów kulturalnych: lokalnych i krótkoterminowych. Wysokość otrzymanych środków pieniężnych może wynieść nawet 10 000 zł. W tym roku Biuro Prezydenta ds. Kultury przeznaczyło na ten cel przeszło 200 000 zł. Dotacje przydzielane będą do wyczerpania środków.

Procedura wnioskowania o dofinansowanie nie jest skomplikowana: ofertę do Biura Prezydenta ds. Kultury składa organizacja, która statutowo prowadzi działalność w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. W terminie 5 dni roboczych od daty wpływu oferty trzyosobowy zespół, powołany przez Dyrektora Biura, rozpatruje ją – zwłaszcza pod kątem celowości.

Oceniając celowość projektu, zespół zwraca uwagę na to, czy jest on zgodny z rodzajem wybranego zadania oraz priorytetami określonymi w rocznym programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi (Programem Operacyjnym Kultura i Czas Wolny). Czy wypełnia luki w ofercie kulturalnej. Czy kosztorys projektu jest rzetelny. Czy jakość merytoryczna projektu jest wysoka i czy realizacja danego projektu będzie miała wpływ na lokalną społeczność.

W tym roku, ze względu na mnogość projektów muzycznych dofinansowanych w otwartym konkursie ofert grantowych, szczególnie mile widziane w przypadku małych grantów będą projekty z zakresu sztuk wizualnych.

Aby ubiegać się o mały grant, należy pamiętać o kilku zasadach:

– wysokość wnioskowanego dofinansowania nie może przekraczać 10 000 zł;

– projekt kulturalny musi być zrealizowany w ciągu 90 dni;

– łączna kwota środków przyznanych przez miasto w trybie pozakonkursowym dla tej samej organizacji pozarządowej w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć 20 000 zł.

Projekty z zakresu kultury powinny być związane z jednym z poniższych obszarów:

– działania aktywizujące mieszkańców wykluczonych społecznie lub integrujące imigrantów;

– edukacja kulturalna zwiększająca świadome uczestnictwo w kulturze;

– działania związane z przestrzenią publiczną Gdańska, a zwłaszcza poprawiające jej atrakcyjność, jakość i użyteczność;

– działania zmierzające do zachowania i rozwoju dziedzictwa kulturowego i tożsamości gdańskiej, kaszubskiej, pomorskiej, mniejszości narodowych, mniejszości etnicznych: w tym zwłaszcza idei wolności, solidarności i otwartości; 500–lecia reformacji; twórczości i postaci Hansa Memlinga, Daniela Chodowieckiego bądź Güntera Grassa.

Wnioskujący zobowiązany jest wnieść ze środków własnych lub z innych źródeł co najmniej 1% finansowej wartości projektu.

Dofinansowanie w małym grancie pokrywa tzw. koszty kwalifikowane, czyli niezbędne, zaplanowane w budżecie oraz rozsądne koszty merytoryczne – bezpośrednio związane z realizacją projektu (na przykład wynagrodzenia artystów, koszty publikacji i promocji, zakup wyposażenia) oraz koszty administracyjne (obsługa administracyjna, finansowa i prawna projektu).

Środków z dotacji w małym grancie nie można przeznaczyć na realizację projektu dofinansowanego w innym konkursie ogłoszonym przez Miasto Gdańsk. Pieniądze te nie mogą też być przeznaczone na zakup nieruchomości, na wydatki inwestycyjne oraz na zakup środków trwałych. Z małych grantów nie można ponadto opłacać działalności gospodarczej, działalności politycznej lub religijnej.

Więcej informacji oraz formularze wniosku i sprawozdania dostępne są TUTAJ

Dodatkowo, konsultacji w zakresie formalnym, udzielają pracownicy Biura Prezydenta ds. Kultury:

Lilianna Kowalewska, tel.: 58 323 65 51, e–mail: lilianna.kowalewska@gdansk.gda.pl

Milena Rudzińska, tel.: 58 323 65 16, e–mail: milena.rudzinska@gdansk.gda.pl

  Anna Iwanowska  Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 15626 

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.