Elbląg przyjazny pszczołom

Elbląg przyjazny pszczołom
Fot. Adminstrator

W tym roku Elbląg po raz kolejny przystąpił do Manifestu Gmin Przyjaznych Pszczołom. – Przystępując do Manifestu zadeklarowaliśmy różne działania na rzecz ochrony pszczół – informuje Urząd Miasta.

Wśród działań podjętych właśnie na rzezcz ochrony pszczół znalazła się m.in. pierwszea edycja działań ekologicznych pn.: „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego” której celem było odtworzenie populacji owadów zapylających poprzez odbudowę populacji pszczoły miodnej oraz populacji pszczół samotnic /murarki ogrodowej/, a także propagowanie wiedzy przyrodniczej w elbląskich placówkach oświatowych wraz z Regionalnym Związkiem Pszczelarzy w Elblągu. Program ten nie dawno się zakończył.

Jakie działania jeszcze podjęto?

Na kwietniowej sesji uchwalona została zmiana regulaminu utrzymania czystości i porządku mająca na celu uregulowanie prawne zasad prowadzenia pszczelarstwa miejskiego na terenie Gminy Miasto Elbląg z zachowaniem zasad dobrej praktyki produkcyjnej w pszczelarstwie oraz ostrożności i warunków, by zwierzęta gospodarskie jakimi są pszczoły miodne nie stanowiły uciążliwości dla otoczenia, a przyjęty system gospodarowania zapewnił właściwe warunki bytowania i rozwoju rodzin pszczelarskich.

Utworzone zostało niezbędne zaplecze do prowadzenia edukacji ekologicznej w zakresie wiedzy dotyczącej środowiska przyrodniczego w jakim żyją kolonie owadów zapylających rośliny, życia rodzin pszczelich. W oparciu o utworzone zaplecze przeprowadzono zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży z placówek edukacyjnych w Karczowiskach. Dzieci miały okazję wysłuchać wykładu na temat życia pszczół miodnych, ich roli w środowisku, zapoznać się z budową ula, budową rodziny pszczelej oraz zadaniami wykonywanymi przez poszczególne pszczoły (matki pszczele, robotnice i trutnie), jak również pożytkami uzyskiwanymi przez ludzi od pszczół. Udostępniony był również skansen pszczelarski, gdzie prezentowany był sprzęt pszczelarski sprzed ok. 150 lat. W czasie warsztatów odbyła się degustacja produktów pszczelich /miodu i pyłku kwiatowego/. Dzieci miały również możliwość wykonania świeczek woskowych z materiału dostarczonego przez organizatora. Efektem przeprowadzonych zajęć było poznanie przez dzieci życia kolonii pszczoły miodnej, jej roli w środowisku przyrodniczym, powstawania produktów pszczelich oraz rola w gospodarce człowieka, jak również poznanie kultury materialnej i historii pszczelarstwa.

Zakupiono 35 sztuk matek pszczelich dla odbudowy populacji pszczoły miodnej na terenie Elbląga. Ich zakup przyczyni się do odbudowy rodzin pszczelich, które zginęły na skutek chorób i niekorzystnych warunków środowiskowych.

Wybudowano i zasiedlono 3 sztuki domków dla pszczół samotnic /murarki ogrodowej/, które przekazano do Niepublicznego Przedszkola „WIKI” – ul. Częstochowska 5, Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu – ul. Królewiecka 42 oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 – ul. Polna 8a. W ten sposób w ramach ochrony bioróżnorodności utworzono trzy nowe kolonie owadów tego gatunku. Owady które wyklują się w tych koloniach w 2020 roku będą tworzyć nowe kolonie w dogodnych miejscach w środowisku miejskim. Uroczyste zakończenie tej części projektu odbyło się na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 z udziałem Prezydenta Elbląga, Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Elblągu, przedstawicieli placówek oświatowych, przedstawicieli Regionalnego Związku Pszczelarzy w Elblągu z/s w Starym Polu, Koło Terenowe w Elblągu, a także młodzieży i przedstawicieli mediów. W trakcie tego wydarzenia Prezydent wręczył dyplomy przedstawicielom miejskich placówek oświatowych które wyróżniają się w działaniach na rzecz ochrony środowiska, w tym ochronnych owadów zapylających oraz tworzeniu bazy pokarmowej dla owadów żyjących w mieście.

XVI Targi Pszczelarstwa

W miniony weekend w podelbląskich Karczowiskach po raz szesnasty odbyły się Targi Pszczelarstwa i Tradycyjnej Żywności, pn. „Miodowy Weekend”, w czasie których Regionalny Związek Pszczelarzy w Elblągu złożył na ręce elbląskiego samorządu podziękowania za wkład wniesiony w propagowanie i wspieranie pszczelarstwa.

Za ubiegłoroczną aktywność w tym zakresie Miasto Elbląg otrzymało od organizatora akcji tablicę edukacyjną, którą zlokalizowana została w parku im. Generała Bolesława Nieczuja-Ostrowskiego, pomiędzy ulicami Adama Mickiewicza, a Stefa Żeromskiego w Elblągu.

Miasto nadal zachęca wszystkich mieszkańców Elbląga do włączenia się do akcji.

Każdy może zgłosić swoje małe elbląskie miejsce przyjazne pszczołom za pośrednictwem strony: pomagamypszczolom.pl. Tam też znajduje się lista roślin przyjaznych pszczołom, które można zasadzić w ogródku czy na balkonie.

Print Friendly, PDF & Email