Elbląg: Prezydent Elbląga znów bez absolutorium

Elbląg: Prezydent Elbląga znów bez absolutorium

Sesja absolutoryjna Rady Miejskiej w Elblągu zakończyła się bez rozstrzygnięcia: radni odrzucili uchwałę o udzielenie absolutorium prezydentowi za wykonanie budżetu w 2016 r, nie przyjęli też uchwały o nieudzielenie absolutorium. Było dużo uwag dotyczących raportu o stanie miejskiego zasobu mieszkaniowego, wśród wielu interpelacji znalazły się dwie związane se środowiskiem osób niepełnosprawnych: w sprawie przekazania PSONI obiektów przy ul. Lotniczej oraz uszczuplania usług asystenckich dla osób niepełnosprawnych.

Ani tak, ani nie

Punktem kulminacyjnym XXVII sesji było udzielenie absolutorium prezydentowi. Zgodnie z ustawą o samorządzie terytorialnym absolutorium to udzielane jest za prawidłowe wykonanie budżetu. Budżet na rok 2016 zrealizowany został wzorowo: osiągnięte dochody wyniosły ponad 607 mln zł wobec planowanych 513 mln, wydatki również przewyższyły plan i wyniosły około 578 mln zł, nadwyżka wyniosła blisko 40 mln zł. uzyskano też nadwyżkę operacyjną w wys. 53,6 mln zł oraz kwotę wolną w wys. 29 mln zł. Wszystkie ustawowe instancje wydały opinie pozytywne: Regionalna Izba Obrachunkowa, Komisja Finansowa Rady Miejskiej i Komisja Rewizyjna, która jednocześnie złożyła wniosek o udzielenie prezydentowi absolutorium. Pomimo to Klub Radnych PiS w całości wstrzymał się od głosu w głosowaniu za udzieleniem i w głosowaniu za nieudzieleniem absolutorium co sprawiło, że nie było wymaganej większości. Argumenty radnych PiS nie były przekonywujące, ich zachowanie zostało odebrane jako rozgrywka polityczna.

Na uwagę, że nie udzielenie absolutorium w sytuacji, gdy budżet zostanie wykonany prawidłowo jest niezgodne z prawem, Przewodniczący Rady Marek Pruszak powiedział, że ustawa o samorządzie ma mankamenty i na pewno zostanie zmieniona.

W podobnej sytuacji znalazł się Prezydent Elbląga w ubiegłym roku, co nie wywołało żadnych skutków prawnych.

Problem mieszkań komunalnych wciąż czeka na rozwiązanie

W porządku obrad była informacja Prezydenta Miasta o stanie zasobu mieszkaniowego Gminy Miasta Elbląga. Informacji takiej zażyczyła sobie Komisja Mieszkaniowa. Do przedłożonej informacji odniosła się radna Maria Kosecka – wieloletnia członkini Komisji Mieszkaniowej. Stan miejskiego zasobu mieszkaniowego jest fatalny: 570 mieszkań korzysta z toalet poza lokalem a 23 mieszkania aż poza budynkiem. W większości mieszkań są piece – tylko 6 proc. podłączone jest do miejskiej sieci ciepłowniczej . Stan techniczny budynków mieszkalnych jest zły. Jednocześnie nie zmniejsza się kolejka oczekujących na mieszkanie komunalne. W celu poprawy tej sytuacji należy wykorzystać rządowy Program „Mieszkanie +”. W odpowiedzi Prezydent poinformował, że Miasto już przymierza się do tego programu: skontaktowano się z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, które udziela kredytów na ten cel i okazało się, że mogą zostać wybudowane trzy budynki 11.kondygnacyjne. Zostały wstępnie wyznaczone lokalizacje tych budynków i liczona jest wysokość czynszu, jaki musieliby płacić lokatorzy tych mieszkań. Wychodzi dość wysoki, w granicach 10 – 11 zł za m².

Radni zaproponowali przeprowadzenie osobnej debaty na ten temat.

 

Osoby niepełnosprawne wciąż na marginesie

Kilkakrotnie pisaliśmy o staraniach grupy organizacji pozarządowych o przekazanie im kompleksu powojskowych obiektów przy ul. Lotniczej. Starania te rozpoczęło i prowadzi nieustępliwie już 5 lat elbląskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. PSONI prowadzi szereg placówek zajmujących się osobami z niepełnosprawnością intelektualną w każdym wieku. Celem członków, działaczy i pracowników stowarzyszenia jest zbudowanie systemu wsparcia obejmującego wszystkie życiowe potrzeby tych mieszkańców Elbląga, borykających się z największymi trudnościami, których wielu pełnosprawnych ludzi, w tym władze miasta, wydaje się nie dostrzegać. Kompleks niszczejących budynków przy ul. Lotniczej, których nikt nie chce kupić, a które PSONI jest w stanie przy pomocy funduszy zewnętrznych i częściowo Miasta, wyremontować i zaadaptować, umożliwiłby realizację tego celu. Przez 5 lat Prezydent nie mógł się zdecydować na przekazanie budynków stowarzyszeniu – raz dając, a raz odbierając nadzieję. Na relacjonowanej sesji Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Adamowicz złożyła interpelację w tej sprawie, do której jeszcze wrócimy.

Radny Wojciech Karpiński upomniał się o zwiększenie wielkości usług asystenckich dla osób niepełnosprawnych, które prowadzone są przez Elbląską Radę Konsultacyjną Osób Niepełnosprawnych na zlecenie Miasta już trzeci rok. Asystenci okazali się niezwykle potrzebni, niestety Miasto przeznaczyło na ten cel o połowę środków mniej, niż w roku ubiegłym, w dodatku, jak zauważył radny, konkurs na realizację tego zadania ogłaszany jest coraz później, przez co przez kilka miesięcy tych usług nie ma.

Rozumiemy konieczność zaciskania pasa w sytuacji ciągle dużego zadłużenia, jednak ten pas nie powinien się zaciskać na tych mieszkańcach, którzy i tak są skrępowani swoją niepełnosprawnością.

  Teresa Bocheńska Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 16028 

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.