Elbląg: Autyzm – Nowe Wyzwania, Nowe Horyzonty

Elbląg: Autyzm – Nowe Wyzwania, Nowe Horyzonty

To nazwa unijnego projektu realizowanego Od 1.09.2017 r. do 31.12.2018 r w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 w Elblągu. Jego koszt to prawie 120 tys zł.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1, jest to placówka ukierunkowana na pracę z dziećmi i młodzieżą ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi. Do szkoły uczęszczają uczniowie w wieku od 6 – 25 lat, każdy z nich posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na różny rodzaj niepełnosprawności.

Edukacją uczniów z autyzmem, placówka zajmuje się od 2003 roku. W pierwszym okresie nauczaniem zostało objętych troje uczniów, z roku na rok liczba podopiecznych z autyzmem wzrastała. Obecnie w szkole jest 25 uczniów z autyzmem, objętych nauczaniem w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole przysposabiającej do pracy/zasadnicza szkoła zawodowa oraz około 20 podopiecznych przedszkola, Centrum Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka i Elbląskiego Centrum Terapii i Rewalidacji, ze zdiagnozowanym autyzmem bądź jego podejrzeniem.

Obecnie w ramach projektu jest realizowany kurs z języka angielskiego oraz przygotowania kulturowego dla nauczycieli, którzy wezmą udział w szkoleniach zagranicznych. W styczniu oraz sierpniu 2018r. piętnastu nauczycieli z ośrodka będzie uczestniczyło w mobilnościach zagranicznych, podczas których będą brali udział w szkoleniach z zakresu pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Pierwsza mobilność obejmie dziesięciu nauczycieli i odbędzie się w Lincoln Christ’s Hospital School (Wielka Brytania). Placówka ta posiada wieloletnie doświadczenie w organizacji tego typu szkoleń. Dodatkowo nauczyciele będą mogli uczestniczyć w zajęciach w Brantwood Specialist School w Sheffield – jest to szkoła specjalistyczna ukierunkowana na pracę z dziećmi z ASD (Autism Spectrum Dissorder). W drugiej mobilności weźmie udział pięciu nauczycieli. Szkolenie odbędzie się we Włoszech w Palermo. Każdy z kursów, będzie prowadzony w języku angielskim. Oba kursy będą obejmowały następujące zagadnienia:

– Autyzm – fakty i mity

– Zachowania rytualne i obsesyjne

– Autyzm i świat sensoryczny

– Zarządzanie komunikacją poprzez strukturę wizualną (AAC)

– Radzenie sobie z zachowaniami trudnymi

– Studium przypadków

Podsumowaniem projektu będzie organizacja konferencji (listopad 2018r.) dla nauczycieli z innych placówek specjalnych z województwa warmińsko-mazurskiego.

Nasi nauczyciele szukają nowatorskich rozwiązań pracy z dziećmi autystycznymi. Tworzą autorskie programy nauczania, wprowadzają innowacje, m. in. "Na podbój ciała i przestrzeni", "Słucham, rozumiem, mówię". Wpierając rozwój dzieci z autyzmem, rozwijane są w nich umiejętności w szeroko pojętych obszarach funkcjonowania. Celem SOSW NR 1 jest dopasowanie kształcenia dziecka autystycznego do jego indywidualnych możliwości, pomoc uczniom w rozwijaniu podstawowych umiejętności oraz jak największe usamodzielnienie.

Uczestnictwo nauczycieli w formach szkoleń zagranicznych, umożliwi im zapoznanie się z europejskimi standardami pracy nauczyciela w zakresie stosowania nowoczesnych i innowacyjnych metod oraz form pracy z dziećmi z autyzmem. Dzięki realizacji projektu oraz kontaktom z europejskimi nauczycielami, szkoła dostosuje metody pracy do ich standardów, aby stworzyć swoim uczniom jak największe szanse na rozwój oraz warunki sprzyjające korygowaniu i usprawnianiu zaburzonych funkcji. Nauczyciele zdobędą doświadczenie, które będą wykorzystywać w codziennej pracy.

Praca z dzieckiem autystycznym trwa przez wiele lat i tak naprawdę nigdy się nie kończy. Podstawą procesu terapii , jest zaakceptowanie dziecka z jego nietypowymi zachowaniami i cierpliwe oczekiwanie na efekt wspólnej pracy. Dlatego też nauczyciele biorą udział w mobilności kadry edukacyjnej. Zagraniczne metody i formy doskonalenia zawodowego umożliwią im poznanie europejskich standardów pracy nauczyciela w zakresie pracy z dziećmi autystycznymi. Rozwiną i wzmocnią kompetencje zawodowe nauczycieli, zarówno w zakresie umiejętności językowych, czy też stosowania innowacyjnych metod i form dydaktycznych. Istotne jest to, że jednym z czynników motywacyjnych w pracy z uczniem jest osobowość i sposób pracy nauczyciela. Dlatego też dodatkowo realizacja projektów międzynarodowych, pomoże kadrze ośrodka w wymianie kompetencji pedagogicznych, metod i nowych podejść do kształcenia przedmiotowego i terapeutycznego, która wpłynie na wzrost poziomu jakości kształcenia w szkole.

  Ewelina Deja, Anna Hatle – Tafelska Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 16992