Eksperymentalny projekt edukacyjny w elbląskich liceach

Eksperymentalny projekt edukacyjny w elbląskich liceach

Urząd Miejski w Elblągu i 4 elbląskie licea ogólnokształcące (tj. w I LO, II LO, III LO i IV LO) wdrażają eksperymentalny projekt , który ma podnieść jakość oferty edukacyjnej w mieście.

Gmina Miasto Elbląg rozpoczyna realizację projektu pt. Elbląska Szkoła Eksperymentu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Projekt wdrożony zostanie w 4 elbląskich szkołach,

Celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na podniesienie i rozwój kompetencji matematycznych i przyrodniczych uczniów z 4 elbląskich liceów ogólnokształcących poprzez tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu, doskonalenie kwalifikacji dydaktycznych nauczycieli oraz podniesienie kompetencji wychowawczych rodziców/opiekunów i organizacja zajęć dodatkowych.

Wsparciem objęte zostaną 4 elbląskie licea ogólnokształcące, z pośród których zrekrutowanych do projektu zostanie 600 uczniów (klas II i III), 30 nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (matematyki, fizyki, chemii, biologii i geografii) oraz 60 rodziców/opiekunów uczniów biorących udział w projekcie w okresie 1.09.2019 – 30.08.2021.

Efekty realizacji projektu:
1) utworzenie pracowni międzyszkolnej oraz wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych (biologii, chemii, fizyki i geografii) oraz matematyki;
2) doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli przedmiotów przyrodniczych (biologii, chemii, fizyki i geografii) oraz matematyki;
3) kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki prowadzonych w oparciu o metodę eksperymentu.

W wyniku realizacji projektu uczniowie będą kształtowali i rozwijali swoje kompetencje w zakresie kompetencji kluczowych. Nauczyciele zostaną przygotowani do pracy metodą eksperymentu oraz do wspierania rozwijania kompetencji matematycznych i przyrodniczych. Rodzice natomiast podniosą swoje kompetencje wychowawcze poprzez kształtowanie technik osiągania celów wychowawczych w zakresie wspierania rozwoju swoich dzieci. Ponadto zostanie stworzona baza dydaktyczna do nauczania opartego na metodzie eksperymentu.

Rekrutacja od listopada 2019 roku.