Edukacja: Bezpłatny transport do szkół niepełnosprawnych uczniów – kiedy przysługuje?

Edukacja: Bezpłatny transport do szkół niepełnosprawnych uczniów – kiedy przysługuje?

Gminy muszą zapewnić bezpłatny transport do szkół i ośrodków, a także opiekę w czasie przejazdu uczniom niepełnosprawnym na takich samych zasadach jak dotychczas – informuje resort edukacji. Dotyczy to również uczniów kontynuujących naukę w gimnazjach.

Przypominamy, że bezpłatny dowóz przysługuje do:

1) najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno–wychowawczego – niepełnosprawnym dzieciom 5– i 6–letnim oraz którym odroczono spełnianie obowiązku szkolnego,

2) najbliższej szkoły podstawowej – uczniom: niesłyszącym, słabosłyszącym, niewidomym,  słabowidzącym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, i z niepełnosprawnościami sprzężonymi,

3) najbliższej szkoły ponadpodstawowej – uczniom z niepełnosprawnością ruchową, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia,

4) ośrodka rewalidacyjno–wychowawczego, który nie musi być najbliższy miejscu zamieszkania: dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna – do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 24. rok życia; dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim –  do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 25. rok życia.

Źródło: men.gov.pl

  AG Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 16359 

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.