Dofinansowanie na zakup podręczników dla dzieci

Dofinansowanie na zakup podręczników dla dzieci
Fot. Adminstrator

W związku z Rządowym programem pomocy uczniom w 2008r. „Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I – III szkoły podstawowej i w klasach I – III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia – Wyprawka szkolna” rodzice mogą ubiegać się o pomoc w formie dofinansowania w ramach ww. programu.

Do dnia 5 września 2008 r. rodzice uczniów elbląskich szkół podstawowych, a także rodzice dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne mogą ubiegać się o pomoc w formie dofinansowania w ramach ww. programu.
Pomoc w formie dofinansowania przysługuje dzieciom pochodzącym z rodzin, spełniających  kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zmianami), tj. 351 zł.

Zasady udzielania pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w klasach 0-III:

1.Pomoc może być udzielona na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów), rodziców zastępczych, a także dyrektora szkoły, nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

2.Wniosek należy złożyć do dnia 5 września 2008 r. w szkole/przedszkolu, do którego dziecko będzie uczęszczało w roku szkolnym 2008/2009.

Wniosek winien zawierać: dane osobowe dziecka: imię i nazwisko, datę urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, imiona i nazwiska rodziców; informację o osobach pozostających  we wspólnym gospodarstwie domowym  – przykładowy wniosek znajduje się w załączniku

Do wniosku należy dołączyć:
a)zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
lub

b)zaświadczenie o wysokości dochodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,
lub

c)w uzasadnionych przypadkach – oświadczenie o wysokości dochodów.

Uwaga:
Osoby korzystające z zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku do wniosku o dofinansowanie zakupu podręczników, składanego w szkole/przedszkolu, dołączają wniosek do Wydziału Świadczeń Rodzinnych o wydanie zaświadczenia o pobieraniu ww. świadczeń.

Grafika: www.bingoeducation.pl  Red. Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 2588

Print Friendly, PDF & Email