Czytelnicy pytają: Wypadek w drodze z pracy a renta

Czytelnicy pytają: Wypadek w drodze z pracy a renta

„Wracałem z pracy do domu, zajechałem do przedszkola, żeby odebrać córkę. Miałem wypadek i teraz czeka mnie wielomiesięczna rehabilitacja. Czy przysługuje mi renta z tytułu niezdolności do pracy?” – pyta nasz Czytelnik.

W przypadku ustalania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy najpierw należy zdefiniować określenie „wypadek w drodze do lub z pracy”. Według artykułu 57b Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznym jest to „nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego, jeżeli droga ta była najkrótsza i nie została przerwana”. Za drogę do lub z pracy uważa się też drogę z miejsca do miejsca: „innego zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia, zwykłego wykonywania funkcji lub zadań zawodowych albo społecznych; zwykłego spożywania posiłków; odbywania nauki lub studiów”.

W sytuacji opisywanej przez Czytelnika nie można mówić o spełnieniu tych warunków: droga do domu została przerwana, ponieważ ten zatrzymał się, by odebrać córkę z placówki. Czy to oznacza, że Czytelnikowi nie przysługuje renta? Niekoniecznie, ponieważ ustawodawca przewidział także inne okoliczności.

„Jednakże uważa się, że wypadek nastąpił w drodze do pracy lub z pracy, mimo że droga została przerwana jeżeli przerwa była życiowo uzasadniona i jej czas nie przekraczał granic potrzeby, a także wówczas, gdy droga, nie będąc drogą najkrótszą, była dla ubezpieczonego, ze względów komunikacyjnych, najdogodniejsza” – czytamy w ustawie.

Renta z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem w drodze do lub z pracy może uzyskać osoba ubezpieczona, która spełnia następujące warunki: jest niezdolna do pracy, a ta niezdolność powstała w okresach wymienionych przez ustawodawcę albo nie później w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów; ma wymagany okres składkowy i nieskładkowy oraz nie ma ustalonego prawa do emerytury z Funduszu lub nie spełnia warunków do jej uzyskania.

  Red. Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 18323