Czytelnicy pytają: Czy osoba całkowicie niezdolna do pracy może pracować?

Czytelnicy pytają: Czy osoba całkowicie niezdolna do pracy może pracować?

Osoby z niepełnosprawnością, które otrzymały orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, zwykle też pobierają świadczenia z tego tytułu. Pojawia się wówczas pytanie, czy osoba otrzymująca rentę może mimo to, podjąć zatrudnienie bez utraty świadczenia?

Posiadając orzeczenie, które poświadcza całkowitą albo częściową niezdolność do pracy można pracować. Swoich sił próbować można nie tylko w specjalnie dostosowanych zakładach pracy chronionej, ale także na otwartym rynku pracy. Wspomniane orzeczenie nie jest bowiem zakazem pracy.

Całkowita czy częściowa niezdolność oznacza utratę możliwości wykonywania pracy w normalnych warunkach. Nie świadczy to jednak o tym, że tak sklasyfikowana osoba nie będzie w stanie prawidłowo wykonywać swojego zawodu – wówczas niezbędne jest dostosowanie przez pracodawcę stanowiska pracy do stopnia oraz charakteru niepełnosprawności pracownika.

Czy pracując stracę dotychczas otrzymywaną rentę?

Świadczenie z tytułu niezdolności do pracy przyznawane jest nie tylko w oparciu o potwierdzające ją orzeczenie, ale także o kryterium dochodowe. Może więc zostać ograniczone lub zawieszone w przypadku, gdy pobierająca je osoba przekroczy regulowany ustawą próg zarobkowy.

Progi zarobkowe, których przekroczenie może skutkować zmniejszeniem wypłacanej renty lub jej wstrzymaniem zależne są one od przeciętnego polskiego wynagrodzenia w danym kwartale. Obecne progi wyglądają następująco:

– Miesięczne zarobki do kwoty 2978,90 zł brutto nie spowodują zmniejszenia ani utraty świadczenia,

– Osiągnięcie wynagrodzenia przekraczającego kwotę 2978,90 zł brutto, ale mniejszego niż 5532,30 zł brutto będzie skutkowało zmniejszeniem renty o sumę przekroczenia minimalnego progu,

– Zarobki powyżej 5532,60 zł brutto spowodują wstrzymaniem przez ZUS wypłatę renty.

Zawieszenie wypłacanego świadczenia nie oznacza jego całkowitej utraty. Zawsze w przypadku otrzymania niższego wynagrodzenia bądź utraty pracy, wypłata renty może być kontynuowana. Wiąże się to tylko z koniecznością złożenia wniosku o jej wznowienie i nie trzeba ponownie stawać na komisję, aby orzec niepełnosprawność.

  Krzysztof Wójcik Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 17963