CSR – Społeczna Odpowiedzialność Biznesu – zysk dla wszystkich

Dobra wiadomość: w Polsce, wzorem Europy Zachodniej, rozpowszechnia się CSR (Corporate Social Responsibility) – Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Przedsiębiorcy dostrzegli korzyści płynące z działań na rzecz pracowników i środowiska społecznego. Korzystają na tym wszyscy – firma, zdobywając więcej klientów i dobrych pracowników, jej pracownicy oraz osoby, organizacje i placówki, którym firma pomaga.

Z definicji CSR* to taki sposób zarządzania firmą, który dobrowolnie łączy dążenie do osiągania celów ekonomicznych z dbałością o zrównoważony rozwój ekologiczny i społeczny, biorący pod uwagę wszystkich interesariuszy firmy: pracowników, klientów, społeczność lokalną, a także  środowisko przyrodnicze.

Jak wygląda CSR w Polsce postanowiły przekonać się Związek Pracodawców Business Centre Club i Akademia Rozwoju Filantropii. Razem z Forum Związków Zawodowych realizują projekt pn.: ”CSR – jako narzędzie budowania pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa. W ramach projektu prowadzone są badania i cykl konferencji.
Sposób na kryzys
29 września w Olsztynie miała miejsce konferencja na temat: „Bezinwestycyjne narzędzia walki z kryzysem”. Organizatorzy – Business Centre Club oraz Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce przedstawili unikatowe badania, ukazujące obraz polskiego przedsiębiorcy widziany oczyma pracowników, klientów i samych przedsiębiorców oraz dobre praktyki działań na rzecz pracowników i środowiska społecznego.
Okazuje się, że dobry wizerunek firmy, działania na rzecz pracowników, zaangażowanie w sprawy społeczności lokalnej są skutecznym sposobem na kryzys. To spostrzeżenie spowodowało , że wzrasta Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (w międzynarodowym skrócie „CSR”). Jednocześnie coraz więcej przedsiębiorców odkrywa, że działalność charytatywna daje wiele satysfakcji  a w połączeniu z niestandardowymi działaniami na rzecz pracowników przyczynia się do integracji i stabilizacji kadry pracowniczej.

Dobre praktyki
Dobre praktyki prezentowali: Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., które prowadzi w 35 firmach Pracowniczy Program Emerytalny; Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji (zatrudnienie osób z niepełno sprawnościami); firma farmaceutyczna GlaxoSmithKline („Realizacja misji firmy poprzez odpowiedzialność społeczną”).

Pracowniczy Program Emerytalny polega na tym, że pracodawca wpłaca do PPE na rzecz swoich pracowników określone sumy, które stanowią element III filaru systemu emerytalnego. Środkami tymi zarządza firma prowadząca program, przy czym środki te zwolnione są  z niektórych podatków, co zwiększa wysokość przyszłej emerytury. Wielkość wpłat zależy od pracodawcy. Gdy pracownik przechodzi do innej firmy uczestniczącej w PPE, zgromadzone na jego rzecz pieniądze idą za nim, gdy nie doczeka emerytury – otrzymuje je spadkobierca, przy czym nie płaci się od nich podatku spadkowego.

Piotr Pawłowski – prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji, sam poruszając się na wózku inwalidzkim, zaprezentował 5 spotów – krótkich filmików, które bardzo sugestywnie pokazywały, że osoba  niepełnosprawna w swoich życiowych rolach rodzica, sąsiada, pracownika a nawet przestępcy – nie różni się od pozostałych ludzi. Przedstawił korzyści płynące z zatrudniania osób niepełnosprawnych, szczególnie w kryzysie, a także źródła i możliwości uzyskania informacji i pomocy w rozwiązywaniu problemów z tym związanych.

Firma GlaxoSmithKline (GSK) zaprezentowała się jako bardzo przyjazna swoim klientom i społeczności. Swoją misję widzi jako ratowanie zdrowia i w tym celu, obok produkcji leków, organizuje różnego rodzaju akcje profilaktyczne, takich jak  np. „Żółty tydzień” – edukacja na temat profilaktyki wirusowych chorób wątroby. Pracownicy firmy utworzyli Stowarzyszenie „Wspólnie dla innych”, które wspiera dzieci z domów dziecka. GSK uczestniczy w różnych programach pomocowych wspólnie z innymi firmami i instytucjami, np.w programie „Promyk dnia”, gdzie tworzy się wiejskie świetlice środowiskowe. W firmie funkcjonuje też wolontariat pracowniczy: każdy pracownik jeden dzień w roku może przeznaczyć na różnego rodzaju wspólnie organizowane akcje charytatywne.
GSK ma swoje ośrodki w wielu krajach i wszędzie sprawdza się ten sposób funkcjonowania: wzmacnia się pozytywny wizerunek firmy przysparzając klientów a załoga czuje się związana z firmą, także poprzez możliwość realizowania swoich pasji.

Klienci i przedsiębiorcy o CSR
  
Oto niektóre wyniki badań.
Opinia publiczna:
Polacy uważają za odpowiedzialną społecznie firmę, która:
1. dba o pracowników (80% badanych),
2. oferuje dobrej jakości towary i usługi (62%),
3. postępuje zgodnie z prawem (54%).
Za najbardziej odpowiedzialne branże Polacy uznali firmy farmaceutyczne (40%n odpowiedzi) i  producentów żywności (35%).81% badanych uważa, że postępowanie w sposób odpowiedzialny jest dla firmy opłacalne. Polacy chcieli by, żeby zaangażowanie społeczne firm skupiało się na pomocy materialnej lub rzeczowej dzieciom i młodzieży, osobom niepełnosprawnym i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej.
Prawie połowa Polaków deklaruje, że nie kupiłoby produktu firmy, która łamie prawa człowieka, a  około 40 % także takiej, która jest nieuczciwa wobec klientów lub pracowników. Tylko około 25% badanych zniechęciłaby do firmy wiadomość, że niszczy ona środowisko przyrodnicze.

Z badań prowadzonych wśród  przedsiębiorców wynika m.in., że firmy prowadząc działania charytatywne kierują się bardziej korzyściami biznesowymi i budowaniem przewagi na runku klienta i rynku pracy niż korzyściami społecznymi swoich działań. Przeszkadzają im nieklarowne przepisy, ograniczony zakres ulg podatkowych i obawy  przed negatywnymi skutkami fiskalnymi (znany jest fakt, że firma, która prowadzi szeroką działalność dobroczynną często staje się przedmiotem wnikliwego zainteresowania kontroli skarbowej).

Droga do partnerstwa trzech sektorów
  Warto odnotować, że firmy zaczynają też coraz częściej dostrzegać korzyści ze współpracy z organizacjami pozarządowymi i samorządami. Organizacje od dawna marzą o ściślejszej współpracy  z biznesem. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu budzi nadzieje na zbudowanie partnerstwa trzech sektorów: samorządu, biznesu i organizacji pozarządowych, co bardzo pomogło by skutecznie rozwiązywać problemy społeczne.

* Społeczna odpowiedzialność biznesu
(z Wikipedii)

Społeczna odpowiedzialność biznesu (z ang. CSR – Corporate Social Responsibility) – koncepcja, według której przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy.

Według tego podejścia, bycie odpowiedzialnym nie oznacza tylko spełnianie przez organizacje biznesowe (przedsiębiorstwa) wszystkich wymogów formalnych i prawnych, ale oprócz tego również zwiększone inwestycje w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska i relacje z interesariuszami, którzy mogą mieć faktyczny wpływ na efektywność działalności gospodarczej tych organizacji. Zatem wydatki tego rodzaju należy traktować jako inwestycję, a nie jako koszt, podobnie jak w przypadku zarządzania jakością.
  Teresa Bocheńska Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 4303

Print Friendly, PDF & Email