Choroba zawodowa

Prawnik, Małgorzata Adamek,  odpowiada na list Czytelniczki dotyczący choroby zawodowej.

Dzień Dobry
Szanowni Państwo

Mam duży problem nie wiem czy uzyskam pod tym adresem jakiejkolwiek odpowiedzi, ale jeżeli jest to możliwe, to bardzo proszę o pomoc.

Jestem z wykształcenia pielęgniarką przepracowałam na Bloku Operacyjnym 26 lat, oczywiście w tym czasie miałam zwolnienia i urlop wychowawczy.

W czasie całego swojego życia dorobiłam się trzech operacji, ostatnią miałam na kręgosłup. Po tej operacji byłam na długim zwolnieniu i pół roku na świadczeniu rehabilitacyjnym. Obecnie nadal pracuję w szpitalu (już nie na bloku), mam przyznany umiarkowany stopień niepełnosprawności.

Moje pytanie jest takie: czy mogę się starać o przyznanie choroby zawodowej, a jeżeli tak, jakie trzeba spełnić warunki?

Następne pytanie: czy zakład pracy powinien uznać moją niepełnosprawność do pracy? Przecież to również warunki pracy miały duży wpływ na to, że musiałam mieć operację na kręgosłup – nie jestem po żadnym wypadku, który by wpłynął na stan mojego zdrowia.

Z poważaniem   A. Z.
( pełne dane do wiadomości redakcji )

Choroba zawodowa

Chorobą zawodową jest zachorowanie pracownika na jednostkę chorobową zamieszczoną w wykazie chorób zawodowych (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznania i stwierdzania chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach Dz. U. Nr 132, poz. 1115), jeżeli została spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy lub sposobem wykonywania pracy. Zatem dla uznania Pani schorzenia za chorobę zawodową konieczne jest, aby:
- znajdowała się ona w wykazie chorób zawodowych, o którym mowa wyżej
- zachorowanie pozostawało w związku przyczynowym z wykonywaną pracą, w warunkach narażenia na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia
- zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej lub jej rozpoznanie musi nastąpić w czasie zatrudnienia w warunkach narażenia zawodowego, a po zakończeniu pracy, nie później niż w okresie wskazanym w wyżej wskazanym wykazie chorób zawodowych.

Zgodnie z art. 235 par. 1 kodeksu pracy pracodawca obowiązany jest niezwłocznie zgłosić właściwemu organowi Państwowej Inspekcji Sanitarnej i właściwemu inspektorowi pracy każdy przypadek choroby zawodowej albo podejrzenia o taką chorobę.

Postępowanie dotyczące choroby zawodowej

Podejrzenie zachorowania na chorobę zawodową podlega zgłoszeniu państwowemu inspektorowi sanitarnemu i inspektorowi pracy. Właściwość tych organów ustala się na podstawie miejsca, w którym praca w warunkach narażenia zawodowego jest lub była wykonywana przez pracownika, albo według siedziby pracodawcy. Podmiotami uprawnionymi do zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej są:
- pracodawca
- lekarz, który podczas wykonywania zawodu powziął podejrzenie choroby zawodowej u pracownika
- pracownik, który podejrzewa, że występujące u niego objawy mogą wskazywać na istnienie choroby zawodowej (za pośrednictwem lekarza sprawującego nad nim profilaktyczną opiekę zdrowotną)
- lekarz stomatolog
- lekarz weterynarii, który podczas wykonywania zawodu stwierdził u pracownika mającego kontakt zwierzętami chorymi zwierzętami objawy mogące nasuwać podejrzenie choroby zawodowej.

Dokonanie zgłoszenia choroby zawodowej przez lekarza następuje poprzez przesłanie kopii skierowania na badania w celu rozpoznania choroby zawodowej. Pracodawca natomiast dokonuje zgłoszenia na specjalnym formularzu. Po otrzymaniu zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej, państwowy inspektor sanitarny wszczyna postępowanie. Kieruje on pracownika na badanie w celu rozpoznania choroby zawodowej do właściwej jednostki orzeczniczej. Powiadamia o tym pracodawcę oraz jednostkę służby medycyny pracy, z którą pracodawca zawarł umowę o sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikiem.

Decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej albo o braku podstaw do jej stwierdzenia wydaje właściwy państwowy inspektor sanitarny na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego. Decyzję tę przesyła:
- zainteresowanemu pracownikowi
- pracodawcy
- jednostce orzeczniczej zatrudniającej lekarza, który wydał orzeczenie lekarskie
właściwemu inspektorowi pracy.

Od decyzji państwowego inspektowa sanitarnego pracownik może wnieść w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, odwołanie do właściwego państwowego inspektora sanitarnego wyższego stopnia. Natomiast na decyzję ostateczną tego ostatniego można wieść skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Z tytułu choroby zawodowej przysługują następujące świadczenia:
1) ”zasiłek chorobowy” – dla ubezpieczonego, którego niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową;
2) ”świadczenie rehabilitacyjne” – dla ubezpieczonego, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy;
3) ”zasiłek wyrównawczy” – dla ubezpieczonego będącego pracownikiem, którego wynagrodzenie uległo obniżeniu wskutek stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;
4) ”jednorazowe odszkodowanie” – dla ubezpieczonego, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;
5) ”jednorazowe odszkodowanie” – dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty;
6) ”renta z tytułu niezdolności do pracy” – dla ubezpieczonego, który stał się niezdolny do pracy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej;
7) ”renta szkoleniowa” – dla ubezpieczonego, w stosunku do którego orzeczono celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie spowodowaną wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową;
8) ”renta rodzinna” – dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty uprawnionego do renty z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej;
9) ”dodatek do renty rodzinnej” – dla sieroty zupełnej;
10) dodatek pielęgnacyjny;
11) pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne

Tak więc, jeżeli podejrzewa Pani wystąpienie u siebie choroby zawodowej, wskazane byłoby powiadomienie o tym lekarza sprawującego nad Panią profilaktyczną opiekę zdrowotną. Jest to pierwszy krok, aby wszcząć całą procedurę, o której była mowa wyżej. Natomiast w przypadku, kiedy choroba zawodowa zostanie już u Pani stwierdzona, lekarz określi uszczerbek na zdrowiu i będzie się Pani mogła domagać odpowiedniego odszkodowania.

Warto także zapoznać się z ustawą z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania (Dz. U. Nr 234, poz. 1974).

  Prawnik, Małgorzata Adamek Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 1680