Azbest – monitorują, usuwają

Azbest – monitorują, usuwają
Fot. pixabay.com

Prezydent Elbląga przypomina o corocznym obowiązku składania do 31 stycznia zaktualizowanej informacji o wyrobach zawierających azbest, wynikającym z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest.

Kto i komu musi takie informacje składać?

Osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami, wykorzystujące wyroby zawierające azbest przedkładają ,,Informację o wyrobach zawierających azbest” Prezydentowi Miasta Elbląg.

Podmioty gospodarcze, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i osoby prawne wykorzystujące wyroby zawierające azbest przedkładają ,,Informację o wyrobach zawierających azbest” Marszałkowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Informację o wyrobach zawierających azbest sporządza się w dwóch egzemplarzach:

  • jeden egzemplarz przedkłada się w formie pisemnej właściwemu organowi (prezydentowi lub marszałkowi),
  • drugi egzemplarz przechowuje się przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.

Przed wypełnieniem informacji należy sporządzić ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest w celu kwalifikacji wyrobów azbestowych do dalszego użytkowania lub usunięcia oraz określenia stopnia pilności podjęcia działań naprawczych. Wzór „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest.

Informację należy przesłać na adres:
Urząd Miejski w Elblągu
Departament Ochrony Środowiska
ul. Łączności 1,
82-300 Elbląg
lub złożyć osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego przy ul. Łączności 1 w Elblągu.

Formularz „Informacji o wyrobach zawierających azbest” dostępny jest TUTAJ.

Jednocześnie prezydent Elbląga informuje, iż ponownie ruszył nabór wniosków o udzielenie dofinansowania ze środków budżetowych gminy, kosztów transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, usuwanych z nieruchomości na terenie Gminy Miasto Elbląg w roku 2020.

Print Friendly, PDF & Email