"Asystent..." z wydłużonym terminem przyjmowania ofert

"Asystent..." z wydłużonym terminem przyjmowania ofert
Fot. Pixabay

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydłużył do 31 sierpnia termin składania przez organizacje pozarządowe ofert konkursowych w ramach programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” w edycji 2020-2021. Pierwotny termin upływał 7 sierpnia.

Celem konkursu jest upowszechnianie usług asystenckich jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla dorosłych osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności jak również dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji).

Program zakłada również wymóg, by 70 proc. uczestników stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia (ze wskazaniami pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności) w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

Całość ma przyczynić się do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność, ograniczenie negatywnych skutków niepełnosprawności, aktywizację osób z niepełnosprawnościami.

Wnioski składać mogą organizacje, które mają w statucie zapis o prowadzeniu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami i robiły to co najmniej 3 lata przed złożeniem oferty w konkursie.

Program jest realizowany od dnia 1 sierpnia 2020 r., w związku z czym data rozpoczęcia realizacji zadania nie może być wcześniejsza niż dzień 1 sierpnia 2020 r.

Źródłem finansowania Programu są środki ujęte w planie finansowym Funduszu Solidarnościowego na 2020 rok w wysokości 80 mln zł oraz na 2021 rok w wysokości 80 mln zł.

Więcej szczegółów znaleźć można TUTAJ

Print Friendly, PDF & Email