Asystenci niewidomych nieprędko pojawią się w uzdrowiskach

Asystenci niewidomych nieprędko pojawią się w uzdrowiskach

Polski Związek Niewidomych skierował do Ministra Zdrowia pismo z prośbą o podjęcie inicjatywy ustawodawczej na rzecz umożliwienia osobom niewidomym skierowanym na leczenie uzdrowiskowe w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia skorzystania z usług asystenta.

Powyższy wniosek sporządzony został w odpowiedzi na apele członków PZN, którzy w czasie leczenia uzdrowiskowego napotykają na liczne trudności w poruszaniu się po terenie uzdrowiska. Dotyczy to szczególnie niewidomych osób starszych, tych, które straciły wzrok w dorosłym życiu oraz pacjentów ze sprzężoną niepełnosprawnością. Niektóre osoby z dysfunkcją wzroku obawiając się wspomnianych trudności rezygnują z leczenia uzdrowiskowego.

„Wskazaliśmy, że zapewnienie wspomnianym osobom odpowiedniego asystenta na terenie placówki uzdrowiskowej byłoby rozwiązaniem opisanego problemu. W odpowiedzi z 25.09.br. resort Zdrowia podziela nasz pogląd przyznając, iż realizacja zgłoszonego postulatu pozytywnie wpłynęłaby na komfort pobytu niewidomych pacjentów w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego. Jednocześni Ministerstwo wskazuje, że wdrożenie proponowanych rozwiązań wiąże się z koniecznością dokonania istotnych zmian w aktualnie funkcjonującym systemie lecznictwa uzdrowiskowego” – czytamy w informacji zamieszczonej na stronie PZN.

Ponadto w piśmie skierowanym przez ministra do Polskiego Związku Niewidomych przeczytać można:

Należy zaznaczyć, że w świetle obowiązujących rozwiązań, z leczenia uzdrowiskowego korzystać mogą pacjenci, posiadający zdolność do samoobsługi i samodzielnego poruszania się, w tym do samodzielnego przemieszczania się na wózku inwalidzkim. Mając na uwadze, że powyższa zasada związana jest bezpośrednio z wymogami personalnymi, jakie zapewnić muszą zakłady lecznictwa uzdrowiskowego celem opieki nad pacjentami, ewentualne podjęcie działań w proponowanym przez Państwa zakresie, związane jest nie tylko z działaniami legislacyjnymi w obszarze przepisów z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego, ale również ze zwiększeniem poziomu finansowania tego rodzaju świadczeń.

Dalej Ministerstwo informuje, że w wyniku zakończenia prac powołanego zarządzeniem Ministra Zdrowia Zespołu do spraw opracowania koncepcji zmian w zakresie systemu lecznictwa uzdrowiskowego, planowane jest podjęcie kompleksowych działań, które skutkować będą zasadniczą przebudową obecnie funkcjonujących regulacji w przedmiotowym zakresie.

Jak podsumowuje PZN, wynika z tego, że ewentualne wdrożenie propozycji Związku możliwe będzie po podjęciu prac w obszarze całego systemu lecznictwa uzdrowiskowego. Zatem, niewidomi pacjenci skierowani na leczenie uzdrowiskowe raczej nie prędko będą mogli skorzystać z asystenta na terenie placówki lecznictwa uzdrowiskowego.

Źródło: PZN

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.