Strategiczna debata o lecznictwie 2030+

Strategiczna debata o lecznictwie 2030+

We Włocławku spotkali się naukowcy i praktycy lecznictwa oraz przedstawiciele instytucji odpowiedzialnych za zdrowie publiczne by rozmawiać o rozwiązaniach strategicznych w tej dziedzinie w Kujawsko-Pomorskiem.

To drugi z zaplanowanych w trakcie prac nad strategią rozwoju województwa paneli branżowych – pierwszy, dotyczący włączenia społecznego, odbył się 10 lutego w Inowrocławiu. Samorząd województwa reprezentowali członek zarządu województwa Sławomir Kopyść oraz radni Stanisław Pawlak i Wojciech Szczęsny.

Wśród tematów spotkania, które odbywało się w marszałkowskim Szpitalu im. Popiełuszki, znalazły się m.in. obszary wymagające szczególnej interwencji, problemy związane z deficytem kadr lekarskich i pielęgniarskich, dostępność usług medycznych dla osób o ograniczonej mobilności i problemy związane ze skutecznym promowaniem postaw prozdrowotnych. Następne spotkanie panelu medycznego na początku marca.

Prace nad strategią rozwoju województwa do roku 2030 – ważnym dokumentem programowym, który będzie m.in. podstawą do opracowania regionalnego programu operacyjnego województwa w perspektywie 2021-2027 – rozpoczęliśmy oficjalnie w połowie stycznia, konferencją z udziałem samorządowców wszystkich szczebli z całego regionu, parlamentarzystów, przedstawicieli administracji rządowej oraz reprezentacji środowiska akademickiego, organizacji pozarządowych i biznesu.

– Wierzę, że zarówno w tworzenie, jak i późniejszą realizację założeń włączy się bardzo szerokie grono partnerów społecznych, samorządowych i gospodarczych – przedstawiciele wszystkich środowisk i wszystkich części naszego regionu – mówił wówczas marszałek województwa Piotr Całbecki.

Hasło przewodnie przygotowywanego dokumentu to przyspieszenie rozwoju (oficjalny tytuł: Strategia przyspieszenia 2030+). Zawierał będzie diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej województwa ze wskazaniem aktualnych wyzwań i szans rozwojowych, wizję funkcjonowania województwa w trzeciej dekadzie XXI wieku, cele i kierunki rozwoju, wykaz projektów kluczowych, założenia polityk rozwojowych w poszczególnych dziedzinach oraz wskazanie źródeł finansowania.
Prace nad strategią można podzielić na etap diagnozy (czyli analizy sytuacji i aktualnych uwarunkowań), etap formułowania ustaleń (na tym etapie powstanie projekt dokumentu) i etap uzgodnień (ustawowe konsultacje, prognoza środowiskowa). Na koniec dokument musi przyjąć sejmik województwa.

Od początku władze województwa zakładają szeroki udział społeczny na wszystkich tych etapach i partycypację w tym procesie praktycznie wszystkich zainteresowanych środowisk. Służą temu zaplanowane konferencje plenarne, spotkania środowiskowe i terytorialne, regularne informacje w mediach oraz instytucja bezpośredniego składania uwag przez obywateli. W lutym i na początku marca odbędzie się jeszcze 11 paneli branżowych. Dziś 12 lutego start konsultacji samorządowych – w Rypinie odbędzie spotkanie dedykowane społecznościom lokalnym powiatu rypińskiego.

Fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP