Grudziądz: Dotacje na zadania publiczne

Grudziądz: Dotacje na zadania publiczne

Ogłoszono 5 otwartych konkursów na realizację zadań publicznych w 2019 r. Oferty można składać do 18 stycznia. Z budżetu miasta zostaną przekazane pieniądze na: – ochronę i promocję zdrowia, w tym działalność leczniczą w rozumieniu ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, – działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, – kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, – turystykę i krajoznawstwo. Więcej informacji o zasadach udzielania dotacji…

Kiedy urzędnik nie dostanie trzynastki?

Kiedy urzędnik nie dostanie trzynastki?

Pracownik budżetówki może stracić prawo do „trzynastki”. Przypominamy przypadki, w których dodatkowe wynagrodzenie roczne przepada. Kwestie związane z „trzynastkami” reguluje ustawa o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej. W przepisach przewidziano okoliczności, w których pracownik zostaje pozbawiony świadczenia. Dodatkowe wynagrodzenie roczne przepada w razie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy trwającej dłużej niż dwa dni. W świetle ustawy „trzynastki” nie otrzyma też pracownik, który stawił się do pracy lub przebywał w niej w stanie nietrzeźwości…