1300 godzin zajęć dodatkowych w tygodniu w elbląskich szkołach

Ponad 1300 godzin zajęć dodatkowych w tygodniu w elbląskich szkołach – to bilans kończącego się właśnie roku. Dodatkowe godziny miasto przyznało na prowadzenie kół zainteresowań, terapię pedagogiczną, logopedyczną, socjoterapię, rewalidację, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, opiekuńcze, sportowe.

– Ideą zajęć dodatkowych jest rozwijanie talentów i pasji uczniów, ale również niwelowanie braków, pomoc psychologiczna. To także wsparcie dla tych nauczycieli, którzy są aktywni, wprowadzają innowacje, chcą dodatkowo pracować  z uczniami – powiedziała Grażyna Kluge, wiceprezydent Elbląga.

Dyrektorzy przyznane godziny mogli swobodnie rozdysponować, według potrzeb uczniów.
– W mojej szkole zabezpieczyłam możliwość uczestnictwa w dodatkowych zajęciach wszystkich uczniów. Zajęcia odbywały się w ciągu roku szkolnego i oceniam je jako niezwykle przydatne. To wszystko wpłynęło na jakość pracy szkoły. To dodatkowe godziny na rozwijanie talentów i umiejętności uczniów, a także niwelowanie braków. Finał jest taki, że pięcioro uczniów w szkole uzyskało tytuł laureata w konkursie przedmiotowym. Było też 10 finalistów w tego typu konkursach. – powiedziała Jolanta Stańczak-Dziuda, dyrektor Gimnazjum nr 2.

– Środki z miasta przeznaczyłam na gimnastykę korekcyjną, również dla dzieci z nadwagą i zajęcia z terapii pedagogicznej. To nieoceniona pomoc z Miasta, bo różne dzieci, które potrzebują wsparcia fizycznego (wady postawy), czy psychologicznego – mogą takie wsparcie otrzymać. Pod koniec roku szkolnego przeprowadziliśmy ewaluację i stwierdziliśmy postęp w redukcji deficytów psychologicznych i fizycznych. Chcę, by ta forma wsparcia była przez Miasto kontynuowana. – dodała Ewa Horbaczewska, dyr. SP 9.

Z kolei Jan Zaborowski, dyr. III LO podkreśla, że wsparcie Miasta pozwoliło otwartym i poszukującym nauczycielom na wprowadzanie innowacji – Szkoła realizując podstawy programowe nie jest tak elastyczna i nie ma na to pieniędzy, tak więc wsparcie z Miasta oceniam bardzo dobrze. Uczeń, młodzież ma możliwość skorzystania z dodatkowych zajęć – i czuje, że szkoła jest dla niego. Wspaniale oceniam też ilość innowacji wprowadzanych przez nauczycieli. Dla III LO sam fakt przyznania limitów na zajęcia pozalekcyjne otworzył furtkę właśnie dla wprowadzania innowacji.

Podobnie pozytywnie ocenia możliwość wprowadzania innowacji Jolanta Leśniewska,  dyr. Gimnazjum nr 6. – Dużym zainteresowaniem uczniów cieszyły się zajęcia innowacyjne z fizyki, podczas których nauczyciele wprowadzali nowe metody. W szkole realizowaliśmy również zajęcia wyrównawcze, koła zainteresowań, zajęcia sportowe, zajęcia rekreacyjno-sportowe dla uczniów objętych socjoterapią, przeznaczyliśmy też dodatkowe godziny na zajęcia z języka polskiego i matematyki. Uważam, że jest to doskonały sposób na podniesienie efektów kształcenia, wychowania oraz opieki.

– W mojej placówce godziny przeznaczyliśmy głównie na zajęcia rewalidacyjne – podkreśla Krystyna Miezio, dyr. Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2. – Prowadziliśmy, m.in. zajęcia z hipoterapii, socjoterapii, logopedyczne, integracji sensorycznej, muzyczno-rytmiczne, teatralne. Organizowaliśmy też sobotnie wycieczki tematyczne z udziałem rodziców naszych uczniów.

Miasto na zajęcia dodatkowe wydało w tym roku około  2,5 miliona złotych.  UM Elbląg Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 8232

Print Friendly, PDF & Email